ARXİVLƏR

 

 

BİBLİOQRAFİYA

 

 

KİTABLAR


1. Aydınlıq gecələr. Povest və Hekayələr. Red. Adil Əfəndiyev Bakı: Azərnəşr,  1945.  116 s. 5000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Durna; Sən ey qadir məhəbbət..; Apardı sellər Saranı; Aydınlıq gecələr; Gözlənilməyən sevgi; Kiçik bir poema; Qarı dağı; Qoca tarını çaldı; Qəhrəman ilə bülbülün nağılı.

2. Bahar suları. Pyes. Red. İ.Şəms. Bakı: Azərnəşr, 1955. 76 s. 5000 nüsxə.

3. Bizim qəribə taleyimiz. Red. M. Hüseynova. Bakı: Yazıçı, 1989. 533 s. 20 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Pyeslər: Xurşidbanu Natəvan; Büllur sarayda; Şeyx Xiyabani; Bizim qəribə taleyimiz. Xatirələr, duyğular: Dostumuzu xatırlayarkən; Yeri görünən adam; Sənətkarın taleyi; Tofıq Kazımovu xatırlayarkən;  Çovğunlu bir qış günündə. Roman: Geriyə baxma, qoca.

4. Ceyran ovu. Hekayələr. Red. Məmməd Namaz. Bakı: Gənclik, 1994. 101 s. 25 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Ceyran ovu; Qoruqlarda; Yasəmən agacı; Zəmidə bir turac səslənirdi; Ovçunun nağılı; İz ilə; Şəhərdən gələn ovçu; Qəhrəman ilə bülbülün nağılı; Tar; Qarı dağı; Xəncər; Apardı sellər Saranı; Görüş; Qırçı və qızıl çiçək.

5. Dağlar arxasında üç dost. Roman. 2-ci nəşri. Red. Z.Qiyasbəyli. Bakı: Azərnəşr, 1967. 364 s. 18 000 misxə.

6. Dağlar arxasında üç dost. Roman. Red. Mirzə Müştaq. Bakı: Azənəşr,  1964. 376 s.  15000 nüsxə.

7. Geriyə baxma, qoca. Roman və komediya. Red. Cavad Zeynal. Bakı: Yazıçı, 1981. 356 s. 40 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Geriyə baxma, qoca (Roman); Qəribə oğlan (Komediya).

8. Hekayələr. Red. Y.Əzimzadə. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955. 104 s. 10 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Yarımçıq qalmış portret haqqında mahnı; Apardı sellər Saranı; Qarı dağı; Gülaçar; Görüş; Su dəyirmanı.

9. Kənddən məktublar. Povest və hekayələr. Red. Sabit Rəhman. Bakı: Azərnəşr, 1939. 122s. 3 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Povest: Kənddən məktublar. Hekayələr: Qarımış oğlan; Uxajor; Qızbəs xala; Mirzə İman.

10. Körpüsalanlar. Povest. Red. Rəna Şıxəliyeva Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960. 152 s.10 000 nüsxə.

11. Qırçı və qırmızı çiçək. Hekayələr. Red. Çingiz Əlioğlu.  Bakı:  Gənclik,   1981.   190 s.  50000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Durna; Qəhrəman ilə bülbülün nağılı; Kiçik bir poema; Tar; Yarımçıq qalmış portret haqqında mahnı; Qarı dağı; Xəncər; Görüş; Gülaçar; Su dəyirmanı; Apardı sellər Saranı; Yaylaq qonşumuz; Şəhərdən gələn ovçu; Yun şal; Qırçı və qızıl çiçək; Zəmidə bir turac səslənirdi; İz ilə; Ovçunun nağılı; Ceyran ovu; Yasəmən ağacı; Qoruqlarda.

12. Qoruqlarda. Kiçik yaşlı uşaqlar üçün hekayələr. Red. Ə.Babayeva. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950. 52 s. l0000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Qoruqlarda; Murad dayının sevinci; Ceyran ovu; Turac; Ovçunun nağılı; Maraqlı hadisə; İz ilə.

13 Pyeslər. Red. Ə.Rəcəbov Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1949. 156s. 5 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Bahar suları; İşıqlı yollar.

14. Sarıköynəklə Valehin nağılı. Roman. 2-ci nəşri. Red. Sona Məmmədova Bakı, Gənclik, 1980. 327s. 35 000 nüsxə.

15. Sarıköynəkİə Valehin nağılı. Roman. Red, Sona Məmmədova. Bakı: Gənclik, 1979. 328 s. 50 000 nüsxə.

16. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. 1-ci cild. Hekayələr. Baş redaktor Elçin. Redaktor Dilsuz. Bakı: Çinar-Çap, 2002. 447s. 1500 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Elçin. İlyas Əfəndiyev. Şəxsiyyəti və sənəti haqqında bir neçə söz. Hekayələr. 1. «Kənddən məktublar» kitabından: Qızbəs xala; Qarımış oğlan; Mirzə İman; Uxajor; 2.«Aydınq gecələr» kitabından: Gözlənilməyən sevgi; Apardı sellər Saranı; Durna; Qəhrəman ilə bülbülün nağılı; Kiçik bir poema; Qoca tarını çaldı; Yarımçıq qalmış portret haqqında mahnı; Qarı dağı; 3.«Hekayər» kitabından: Görüş; Gülaçar; Su dəyirmanı; 4.«Sən ey böyük yaradan» kitabından: Yusif və Esfir; Vəzir Allahverdi xan və Bəhlul Danəndə; Sən ey böyük yaradan; Abidin yuxusu; Həyatın əbədi ahəngi; Sağsağan; İsa-Musa; 5,«Müxtəlif illərin hekayələri»: Berlində bir gecə; Cəbhə dostları; Qəhrəmanın nişanəsı; Balıqçılar; Gül satan; Cavan yolçu; Bahar buludları; Xəncər; Yaylaq qonşumuz; Şəhərdən gələn ovçu; Yun şal; Qırçı və qızıl çiçək; Tufandan sonra; Şair Səməd Vurğun haqqında hekayə; Daş hasar; 6.«Uşaq hekayələri»: Ceyran ovu; Maraqlı hadisə; Murad dayının sevinci; Qoruqlarda; Yasəmən ağacı; İz ilə; Ovçunun nağılı; Zəmidə bir turac səslənirdi;
Qarayev Y. Əsrə sığmayan nəsr, yaxud teatrı, səhnəni zirvədə saxlayan lirika (Son söz).

17. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. 2-ci cild. Pyeslər. Baş redaktor Elçin. Redaktor Dilsuz. - Bakı: Çinar-Çap, 2002. 472 s. 1500 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: İntizar; İşıqlı yollar; Bahar suları; Atayevlər ailəsi; Sən həmişə mənimləsən; Mənim günahım; Odlu səhradan gəlmiş şeytan; On manatlıq lüstr; Bizə inan; Unuda bilmirəm.

18. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. 3-cü cild. Pyeslər. Baş red. Elçin. Red. Dilsuz. -Bakı: Çinar-Çap, 2002. 624 s. 1500 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Məhv olmuş gündəliklər; Mahnı dağlarda qaldı; Qəribə oğlan; Bağlardan gələn səs; Xurşidbanu Natəvan; Büllur sarayda; Şeyx Xiyabani; Bizim qəribə taleyimiz; Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı; Tənha iydə ağacı; Ağıllılar və dəlilər; Hökmdar və qızı.

19. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. 4-cü cild. Baş red. Elçin. Red. Dilsuz. Xatirələr. Povestlər. Romanlar.  Bakı: Çinar-Çap, 2002, 568s. 1500 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Xatirələr: Şuşa yollarında; Duyğuların estafeti; Dostumuzu xatırlayarkən; Sənətkarın taleyi; Tofiq Kazımovu xatırlayarkən...; Yeri görünən adam; Çovğunlu bir qış günündə; Sabit Rəhman haqqında; Şairənin qisməti; Orfey quyudan çıxandan sonra nə gördü; Hacı Axundun cənnət bağı necə oldu?; Mənim ssenari macəram, yaxud Sara xanımı birinci dəfə eşidəndə; Mənim qohumum çoban Rəşid (oçerk). Povestlər: Kənddən məktublar; Aydınlıq gecələr; Torpağın sahibi; Qaçaq Süleymanın ölümü; Xan qızı Gülsənubərlə Tarzən Sadıqcanın nağılı. Romanlar: Söyüdlü arx; Körpüsalanlar.

20. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. 5-ci cild. Romanlar. Baş red. Elçin. Red. Dilsuz. Bakı: Çinar-Çap, 2002. 616 s. 1500 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Dağlar arxasında üç dost; Sanköynəklə Valehin nağılı.

21. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. 6-cı cild. Romanlar. Baş red. Elçin, Red. Dilsuz. Bakı: Çinar-Çap, 2002. 424 s. 1500 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Geriyə baxma qoca; Üçatılan; Xan çinar (Bir parça).

22. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. 7-ci cild. Məqalələr. Müsahibələr. Baş red. Elçin. Red. Dilsuz. Bakı: Çinar-Çap, 2002. 568 s. 1500 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Məqalələr: «Müsibəti Fəxrəddin»; «Aslan yatağı»; Natəvan; Yüksək sənət uğrunda; «Fəryad» haqqında mülahizələrim; «Bakıdan Göy gölə»; Əli Tudə; «Müharibə» romanı haqqında; «Xəzər üzərində şəfəq»; Azərbaycan kino sənəti nə üçün geridə qalır; «Gənclik» povesti; Dalğalar arasında həyat; Qiymətli əsər; Müasir dramaturgiyamız; Nikolay Ostrovski; Nəsrimizdə sənətkarlıq məsələləri; «Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük»; Uşaqlar üçün yeni əsərlər yazaq; Tarzən; Gözəl sənətkar; Cavan dramaturqlar; Gənc nəslin tərbiyəsi uğrunda; Xoşginabinin hekayələri haqqında; Böyük xalq şairi; «Göy göl düşüncələri» haqqında; Səhnəmizin fəxri; Yoldaşlıq söhbəti; «Qara daşlar»; Yenilik duyğusu; İstedadlı nasir; Şairin heykəli; Azərbaycan yazıçılarının III qurultayı ərəfəsində; Zeynal Xəlil; Son illərdəki dramaturgiyamız haqqında; Onu xatırlayarkən; Ongünlüyə yeni nailiyyətlərlə gedirik; Geniş yaradıcılıq üfüqləri; Dövrümüzün tələbi; Yeni hisslər, yeni fıkirlər və yüksək səviyyə uğrunda; «Kəndçi qızı» haqqında fıkirlər; Böyük həvəslə, yüksək bədiiliklə!; Müasirlik uğrunda; Kərəmovçuluğa atəş; Böyük ilhamla; Gözəllik haqqında qeydlər; «Antonio və Kleopatra»; Boy çiçəyi; Sizi xatırlayarkən; Uşaqlarımız üçün ləyaqətli əsərlər yaradaq; Bahara alqış; Bahar duyğuları; Gözəl insan; Çox dəyərli yaradıcılıq ömrü; Qüdrətli sənətkar; Mənim arzularım; Göy qurşağıtək; Azadlıq carçısı; Mənəvi yüksəliş aynası; Şair-vətəndaş; Xalqın istedadı; İstedad və mövzu; Fərəhli hadisə; Böyük humanist; Fikrimizin tərcümanı; Bir neçə söz; Mərdlik ocağı; «Mənim analı dünyam»; Xalq yazıçısı; İstedadın sönməzliyi; «Zümrüd quşu»; Xanəndəlik, müğənnilik sənəti haqqında; Daşların poeziyası; Dühanın qüdrəti; Müasirlik diqqət mərkəzində; Sənətkarın ömür qüdrəti; Dostluq töhfələri; Müasirlik. Sənətkarlıq, Xəlqilik; Vətəndaşlıq ləyaqəti; Təskinliyimiz; «Qartal» haqqında bir neçə söz; Mədəniyyətimizin parlaq ulduzu; Müasir problemlər yazıçısı; Ədəbi tənqidimiz barədə bəzi fıkirlər; Bir yay axşamı; Yüksək mədəniyyət uğrunda; Şairin lirası; Ədəbi axtarışda; Parlaq ulduz; Zəhmət və istedad; Gənclik ehtirası; Yeni qəzetimiz, yeni arzularımız; Karvan gedir; Mənliyimiz və mədəniyyətimiz; Qədimlərdən gələn səs; Dostum haqqında söz; Təmiz və nikbin insan. Müsahibələr. Sənət güzəşti sevmir; Dramaturq və teatr; Teatr və dramaturgiya məsələləri; Həyatla daim təmasda; Həqiqi sənət yollarında; Teatr qayğıları; İnam yoluna çıraq tutulsun gərək...; Dünya geniş olsa da...; Hər bir əsərim ömrümün bir parçasıdır; Sözü zaman deyəcək; Dünyadan talecə incimiş adamların yazıçısı; Çətinliklərə dözməyə məcburuq; Bütün əsərlərimi qəlbimə yaxın bilirəm; Sənətkar və zaman; Yeddi cilddən ibarət «Seçilmiş əsərlər»in siyahısı.

23. Seçilmiş əsərləri. 6 cilddə. 1-ci cild. Red. Cavad Zeynal. - Bakı: Yazıçı, 1984. - 364 s. - 40000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: - Yaşar Qarayev. Müasirliyin sabitliyi (Müqəddimə);
Hekayələr: Durna; Qəhraman ilə bülbülün nagılı; Kiçik bir poema; Tar; Yarımçıq qalmış portret haqqında mahnı; Qarı dağı; Xəncər; Görüş; Gülaçar; Su dəyirmanı; Apardı sellər Saranı; Yaylaq qonşumuz; Şəhərdən gələn ovçu; Yun şal; Qırçı və qızıl çiçək; Roman; Söyüdlü arx.

24. Seçilmiş əsərləri. 6 cilddə. 2-ci cild. Red. Cavad Zeynal. - Bakı: Yazıçı, 1984. - 359 s. - 40000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Roman: Körpüsalanlar. Povest: Aydınlıq gecələr. Pyeslər: Bahar suları; Atayevlər ailəsi; Sən həmişə mənimləsən.

25. Seçilmiş əsərləri. 6 cilddə. 3-cü cild. Red. Cavad Zeynal. - Bakı: Yazıçı, 1984. - 380 s. - 40000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Roman: Dağlar arxasında üç dost. Povest: Torpağın sahibi.

26. Seçilmiş əsərləri. 6 cilddə. 4-cü cild. Red. Cavad Zeynal. - Bakı: Yazıçı, 1984. - 380 s. - 40000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Roman : Sarıköynəklə Valehin nağılı. Kinonovella: Tufandan sonra.
Hekayələr: Şair Səməd Vurğun haqqında hekayə; Daş hasar.

27. Seçilmiş əsərləri. 6 cilddə. 5-ci cild. Red. Cavad Zeynal. - Bakı: Yazıçı, 1984. - 345 s. - 40000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Roman : Geriyə baxma, qoca. Komediya : Qəribə oğlan.

28. Seçilmiş əsərləri. 6 cilddə. 6-cı cild. Red. Cavad Zeynal. - Bakı: Yazıçı, 1984. - 300 s. - 40000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Roman: Üçatılan. Pyeslər: Mənim günahım; Məhv olmuş gündəliklər.

29. Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. 1-ci cild. Red. S.Hüseynova. - Bakı: Azərnəşr, 1969. - 458 s. -20 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Seyfulla Əsədullayev. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı haqqında. Kiçik povestlər və müxtəlif illərin hekayələri: Apardı sellər Saranı; Aydınlıq gecələr; Durna; Qəhrəmanla bülbülün nağılı; Kiçik bir poema; Tar; Yarımçıq qalmış portret haqqında mahnı; Qarı dağı; Xəncər; Görüş; Gülaçar; Su dəyirmanı; Yaylaq qonşumuz; Şəhərdən gələn ovçu; Yun şal; Qırçı və qızıl çiçək. Uşaqlar üçün hekayələr: Zəmidə bir turac səslənirdi; İz ilə; Ovçunun nağılı; Ceyran ovu; Yasəmən ağacı; Qoruqlarda. Roman : Söyüdlü arx,

30.Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. 2-ci cild. Red. S.Hüseynova. - Bakı: Azərnəşr, 1970. - 306 s. -20 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Pyeslər: Bahar suları; Atayevlər ailəsi; Sən həmişə mənimləsən, yaxud boy çiçəyi. - Povest: Torpağın sahibi. R o m a n: Körpüsalanlar.

31.Seçilmiş əsəriəri. Dord cilddə. 3-cü cild. Red. Z.Qiyasbəyli. Bakı: Azərnəşr, 1973. 396 s. 20 000nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Dağlar arxasında üç dost (Roman).

32.Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. 4-cü cild. Red. Z.Qiyasbəyli. - Bakı:Azərnəşr, 1973. - 396 s. -20 000 nüsxə,
Kitabın içindəkilər: Pyeslər: Mənim günahım; Unuda bilmirəm; Məhv olmuş gündəliklər; Mahnı dağlarda qaldı; Odlu səhradan gəlmiş şeytan; On manatlıq lüstr; Bizə inan. Kinonovella: Tufandan sonra.

33. Seçilmiş  əsərləri. İki  cilddə. 1-ci cild.  Red. Ə.Mehdiyeva. - Bakı: Azərnəşr, 1964. - 371 s. -14 000nüsxə.
Kitabın içindəkilər: - Romanlar: Söyüdlü arx; Körpüsalanlar. Hekayələr: Apardı sellər Saranı; Qəhrəman ilə bülbülün nağılı; Qarı dağı; Tar; Qırçı və qızıl çiçək.

34.Seçilmiş əsərləri. İki cilddə.  2-ci cild.  Red. Ə.Mehdiyeva. - Bakı: Azərnəşr, 1965. - 372 s. -14 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Povestlər: Torpağın sahibi; Aydınlıq gecələr. Hekayələr: Durna; Kiçik bir poema; Gülaçar; Su dəyirmanı; Yaylaq qonşumuz; Şəhərdən gələn ovçu; Yun şal; Görüş; Yarımçıq qalmış portret haqqında mahnı; Xəncər. Pyeslər: Bahar suları; Atayevlər ailəsi.

35.Seçilmiş əsərləri. Red. Ə.Mehdiyeva. - Bakı: Azərnəşr, 1959. - 404 s. - 10 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Hekayələr: Aydınlıq gecələr; Apardı sellər Saranı; Durna; Kiçik bir poema; Qəhrəman ilə bülbülün nağılı; Yarımçıq qalmış portret haqqında mahnı; Tar; Qarı dağı; Xəncər; Gülaçar; Görüş; Su dəyirmanı; Yaylaq qonşumuz; Şəhərdən gələn ovçu; Yun şal; Torpağın sahibi (Kinopovest). - Pyeslər : Bahar suları; Atayevlər ailəsi.

36.Sən ey böyük yaradan. Red. Güldanə Əmrullah qızı. - Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 162 s. - 1000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Sabir Rüstəmxanlı. İtirilmişlərin ağrısı. Xalq yazıçısı haqqında; Qabil. Fədai. Xaiq yazıçısı, qüdrətli dramaturq İlyas Əfəndiyevə. (Şeir)
Son illərin povest və hekayələri: Xan qızı Gülsənubərlə Tarzən Sadıqcanın nağılı (Kiçik povest); Qaçaq Süleymanın ölümü (Kinopovest); Yusif və Esfir (Cavan və istedadlı sənətkar dostum M.Mirzəyevə ithaf edirəm); Vəzir Allahverdi xan və Bəhlul Danəndə; Abidin yuxusu; Həyatın əbədi ahəngi; Sağsağan; İsa-Musa; Sən ey böyük yaradan;
Xatirələr, düşüncələr: Hacı Axundun cənnət bağı necə oldu (Xatirə-hekayə); Çovğunlu bir qış günündə; Orfey quyudan çıxandan sonra nə gördü; Mənim ssenari macəram, yaxud Sara xanımı birinci dəfə eşidəndə; Şairənin qisməti (Nigar xanımı xatırlayarkən); Sabit Rəhman haqqında; Mənliyimiz və mədəniyyətimiz (Son 70 ildəki mənəvi aləmimizə bir nəzər); Qədimlərdən gələn səs (Yeni əlifbaya keçid və milliliyimiz haqqında düşüncələr).

37.Söyüdlü arx. Povest və hekayələr. Red. İsmayıl Qarayev. - Bakı: Gənclik, 1974. - 362 s. - 20 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Povestlər: Söyüdlü arx; Körpüsalanlar. Hekayələr: Yun şal; Qırçı və qırmızı çiçək; Apardı sellər Saranı; Qarı dağı; Qəhrəman ilə bülbülün nağılı.

 38. Söyüdlü arx. Roman. Red. M. Əfəndiyev - Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. - 220 s. - 10 000 nüsxə.

 39. Şamama. (Ş.Həsənova haqqında). Red. H.Mehdi. - Bakı: Azərnəşr, 1949. - 40 s. - 10 000 nüsxə.

40.  Şamama Həsənova.  Red.  C.Məcnunbəyov. - Bakı: Uşaqgəncnəşr,  1951. - 56 s. - 10 000 nüsxə.

41.Torpağın sahibi. Kinopovest. Red. Nurəddin Babayev. - Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1952. - 52 s. –l0000 nüsxə.

42.Üç roman. Red. Musa Ələkbərli. - Bakı: Gənclik, 1987. - 534 s. - 45 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Körpüsalanlar; Üçatılan; Geriyə baxma, qoca.

43.Üçatılan. Red. Çingiz Əlioğlu. - Bakı: Gənclik, 1982. - 398 s. - l0000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: Povest: Üçatılan. Roman: Körpüsalanlar. P y e s: Sən həmişə mənimləsən. - İ.Salmanov Müasirlik duyğusu ilə. (Son söz)

44.Zəmidə bir turac səslənirdi. Orta yaşlı uşaqlar üçün hekayələr. Red. S.Hüseynova. - Bakı: Gənclik, 1967. - 71 s. - 10 000 nüsxə.
Kitabın içindəkilər: - Qoruqlarda; Yasəmən ağacı; Murad dayı; Ceyran ovu; Zəmidə bir turac səslənirdi; Ovçunın nağılı; İz ilə; Şəhərdən gələn ovçu; Yaylaq qonşumuz.