ARXİVLƏR

 

BİBLİOQRAFİYA

                                             

İLYAS ƏFƏNDİYEVİN YARADICILIĞI HAQQINDA

                                        

AZƏRBAYCAN  DİLİNDƏ


1. Abbaslı R. «İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı» (Yeni nəşrlər) Ə.Əfəndiyevin eyni adlı kitabı haqqında. //Azərbaycan. - 2000. - 3 oktyabr.

2. Abbaszadə H. Bu inamla bizdən ayrıldı. (İ.Əfəndiyevin vəfatı münasibəti ilə) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1996. - 11 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.20.

3. Abbaszadə H. Qartal yüksəkliklərə uçur //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.197-222.

4. Abbaszadə H. Müasirlik böyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Saköynək Valehin nağılı» romanının müzakirəsində çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 14 may.

5. Abbaszadə H. Tarixə müasir baxış. («Şeyx Xiyabani» əsərinin ADADT-da tamaşası haqqında) //Bakı. - 1986. - 26 dekabr.

6. Abbaszadə H. Yeni ab-hava gətirdi. («Dünyadan gör necə insanlar gedib» kitabından) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1998. - 27fevral.

7. Abdulla A. Oxşarsız sənət. (Yazıçının yaradıcılığı haqqında) //Ulduz. - 1975. - N°7. - s. 44-47.

8. Abdullazadə A. Bir Ömrün poeziyası və ya yubiley təntənələrindən sonrakı düşüncələr. (İ.Əfəndiyev-80) //İncəsənət. - 1994. - 6 sentyabr.

9. Adil B. Ən böyük möcüzə - insandır. («Unuda bilmirəm» pyesinin ADADT-da tamaşası haqqında) //Bakı. - 1968. - 20 noyabr.

10. Adil B. Keçmişə müasir baxış. («Mahnı dağlarda qaldı» əsərinin ADADT- da tamaşası) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1971. - 6 mart. - s.12-13.

11. Ağayev Əkbər. İlyas Əfəndiyev //Azərbaycan sovet ədəbiyyatı. Ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı: Maarif, 1966. - s.428-434.

12. Ağayev Əkbər. İlyas Əfəndiyev //Azərbaycan sovet yazıçıları: Ədəbi portretlər. - Bakı: Azərnəşr, 1958. - s.227-234.

13. Ağayev Əkbər. «Kənddən məktublar» (Eyni adlı kitab haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1940. -11 fevral.

14. Ağayev   Əkbər.    «Qəribə    oğlan»    (Əsərin ADADT-da tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1973. -17 may.

15. Ağayev Əkbər. «Mahnı dağlarda qaldı» (Əsərin tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1971. - 5 mart.

16. Ağayev Əkbər. Vüsətli və şairanə. (Yaradıcılığı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23 noyabr.

17. Axundova M. «Söyüdlü arx» (Eyni adlı roman haqqında) //Azərbaycan qadını. - 1959. -  №8. -
s.18.

18. Axundova Z. İ.Əfəndiyevin yaradıcılığında tarixi dram janrı //Qobustan. - 2000. №4. - s.4-7.

19. Aktyor evində  görüş.  (A.M.Şərifzadə adına Aktyor evində yazıçı ilə oxucu və tamaşaçıların görüşü haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1972. – 19 fevral.

20. AHahverdiyev Mahmud. «Bizim qəribə taleyimiz» (Eyni adlı əsərin ADADT-da tamaşası haqqında) //Bakı. - 1988. - 22 aprel.

21. Allahverdiyev Mahmud. Dramaturqun və teatrın yaradıcılıq nailiyyəti.  («Xurşudbanu Natəvan» pyesinin tamaşası haqqında) //Qobustan. - 1983. -  №4. - s.38-40.

22. Allahverdiyev Mahmud. «Qəribə oğlan» (Pyesin ADADT-da tamaşası haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1973. - 22 may.

23. Allahverdiyev Mahmud. «Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı»  əsərinin ADADT-da tamaşası haqqında //Ədəbiyat və incəsənət. - 1989. - 26 may.

24. Allahverdiyev Mahmud. «Şeyx Xiyabani» (Eyni adlı  əsərin tamaşası  haqqında) //Azərbaycan müəllimi. - 1987. - 23 yanvar.

25. Anar. Yeri görünəcək. (Vəfatı münasibətilə)//Ədəbiyyat qəzeti. - 1996. - 11 oktyabr; Dilsuz,
Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.21.

26. Arazlı T. Oğlan qəribədirmi? («Qəribə oğlan» komediyasının  tamaşası haqqında) //Bakı.  - 1973.-21 mart.

27. Arif  M.   «Bahar   suları»   səhnədə.   (Əsərin ADADT-da tamaşası haqqında) //İnqilab və mədəniyyət. - 1949. - №3. - s.120-132; Arif M. Ədəbi-tənqidi  məqalələr.  - Bakı:  Azərnəşr, 1958. - s.107-124; Arif. M. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə, l cild. - Bakı: Azərb. EA nəşriyyatı, 1967. - s.272-287.

28. Arif M. Bu günkü dramaturgiyamıza bir nəzər. //Vətən uğrunda. - 1946. - № l. - s.62-78. №12.- s.122-143.

29. Arif M. «İntizar» (Əsərin Nuxa teatnda tamaşaya qoyulması haqqında) //Kommunist. - 1945.
- 3 noyabr.

30. Arif M. «İntizar» (Pyesin Azərbaycan Dövlət Dram Teatnda tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1945. - 11 mart.

31. Arif  M. Keçən ilin nəsri haqqında qeydlər. //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1961. - 25 mart.

32. Arif M. Kommunist əxlaqı mövqeyindən. (Anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Kommunist. - 1974. - 17 noyabr.

33. Arzumanov Vaqif. «Körpüsalanlar» litva dilində. //Ədəbiyyat və incəsətıət. - 1969. -1mart.

34. Aydın. Taleyə  çevrilmiş  əsərlərin müəllifı. (İ.Əfəndiyev-70) //Azərbaycan gəncləri. - 1984. - 26 may.

35. Aydınoğlu T. Dön geriyə bax, qoca! (Anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə) //Xalq qəzeti. -1994. -14 iyun.

36. Aydmoğlu T. Sənət ülviyyətinə sədaqət. (İlyas Əfəndiyev-80) //Xalq qəzeti. - 1994. - 27 may.

37. Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf yolları. Elmi əsərlər toplusu. - Bakı: ADU-nun nəşriyyatı, 1982. - 130 3.

38. Azərbaycan   yazıçıların   dram   əsərləri.
Ongünlük müzakirələrinin xülasəsi. (Məqalədə «Atayevlər ailəsi»ndən danışılır) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1959. - 4 iyul.

39. Azəroğlu B. Vəhdət və doğmalıq hissi ilə /Yaradıcılığında cənub mövzusu //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1987. - 6 mart.

40. Babayev Ağəddin.  «Büllur sarayda».  Əsərin Lənkəran teatrında tamaşası haqqında //Sovet kəndi. - 1987. – 18 iyul.

41. Babayev N. Oxucular bilirmi ki... (Yazıçın yaradıcılğı haqqında) //Bakı. - 1960. - 7 aprel.

42. Babayev Nizaməddin. Xalq həyatı məcrasında. (İ.Əfəndiyev-70) //Azərbaycan müəllimi. – 1984. - 25 may.

43. Babayeva Ələviyyə. Geriyə baxmaya bilərəmmi? //Xalq qəzeti. - 1997. - 2 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.171-180.

44. Babayeva  Kübra.  Səriyyəni  sevə bilmədim. («Körpüsalanlar» əsəri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1961. - 22 iyul.

45. «Bahar suları» (Əsərin Yazıçılar İttifaqının Bədii Şurasında müzakirəsi) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1948. – 25 iyun.

46. Bağırov Bağır. «Mahnı dağlarda qaldı» (Əsərin ADADT-da tamaşası haqqında)//Azərbaycan gəncləri. - 1971. - 25 fevral.

47. Bağırov M.A. «Qoruqlarda» (Yazıçının eyni adlı kitabı haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1950. - 6 sentyabr.

48. Bağırov Məmmədağa. Maraqlı hekayələr. (Yazıçının «Hekayələr» kitabı haqqında) //Azərbaycan. - 1955. - №10. - s.152-160.

49. Bağırova N. Görkəmli sənətkar. (İlyas Əfəndiyev-80) //Azərbaycan qadını. - 1994. -  №5-6. - s.6-7.

50. Bayatlı Önər Vaqif. Elçin və İlyas Əfəndiyev //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı:Gənclik, 1999. - s.329-331.

51. Bayatlı Önər Vaqif. Talecə incimiş insanların yazıçısı. (İlyas Əfəndiyev - 80) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1994. - 27may.

52. Bayramoğlu   Alxan.  O  həmişə   bizimlədir. (Ə.Əfəndiyevin «İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı» kitabının təqdimat mərasimi) //Respublika. - 2000. - 4 oktyabr.

53. Bayramov Bayram. Sənətin və sənətkarın səlahiyyəti. («Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı» əsərinin tamaşası haqqında) //Bakı. - 1989. - 20 may.

54. Bədirbəyli Leyla. Mənalı ömür //Dilsuz, Tahirli A.  Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.181-182.

55. Bəktaşi İ. Epizodik surətlər haqqında («Sən həmişə mənimləsən» pyesi haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1964. - 25 dekabr.

56. Bəsirzadə Sofya. Unudulmaz xatirələr //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.243.

57. Boquslovski V. Mənəvi təmizlik naminə. (Yazıçının səhnə əsərlərinin qəhrəmanları haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23 noyabr.

58. Bülbüloğlu Polad. Çox hörmətli İlyas müəllim. (İ.Əfəndiyev-80) //Mədəniyyət.  -  1994. - 30 may.

59. Bülbüloğlu Polad. Siz həmişə bizimləsiz //Mədəniyyət. - 1996. - 12 oktyabr; Xalq qəzeti. - 1997. - 3 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.251-252.

60. Cabbarov Nadir. Geriyə baxmağa dəyər. (Yazıçının «Geriyə baxma, qoca» romanı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1981. -13 ınart.

61. Cabbarov S. Ədibin xatirəsi yad edildi. (Ə.Əfəndiyevin «İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı» kitabının təqdimatı haqqında) //Azərbaycan. - 2000. - 4 oktyabr.

62. Cahangir Əsəd. Unuda bilmərəm. //Avrasiya. -1996. - 5 oktyabr; Dilsuz, Talıirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.14-15;

63. Cavadova Münəvvər. İnsan haqqında nəğmə. («Sən həmişə mənimləsən» pyesi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət - 1967. - 27 may.

64. Cəfər M. Bir mübahisə münasibətilə... («Körpüsalanlar» haqqında) //Cəfər M. Həyatın romantikası. - Bakı: Azərnəşr, 1968. - s.147-160.

65. Cəfər M. «İntizar» tamaşası haqqında //Ədəbiyyat qəzeti. - 1945. - 20 mart; Cəfərov Məmmədcəfər. Sənət yollarında. - Bakı: Gənclik, 1975. - s.307-317.

66. Cəfərov C. «Atayevlər ailəsi» pyesi haqqında //Cəfərov C. Azərbaycan teatrı. - Bakı: Azərnəşr, 1974. - s.253-255.

67. Cəfərov C. «Bahar suları» haqqında //Cəfərov C.Azərbaycan teatrı. - Bakı: Azərnəşr, 1974. -s.234-238.

68. Cəfərov Cəfər. Təklik faciədir. («Sən həmişə mənimləsən» pyesinın tamaşası haqqında) //Cəfərov C. Əsərləri. İki cilddə. 1-ci cild. - Bakı: Azərnəşr, 1968. - s.335-341.

69. Cəfərova Bəsti. «Nə yaxşı ki, bu dünyada siz varmışsınız...» //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.371-374.

70.Cəfərzadə Ə. Dost düşüncələri. Yazıçı xatirələri //Yeni Azərbaycan. - 1997. - 27 sentyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999.-s.164-168.

71. Cəfərzadə  Əzizə. Müasirlik böyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Sarıköynəklə Valehin nağılı» romanının müzakirəsində çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 14 may.

72. Cəfərzadə Əzizə. Uzaq xatirə //Yeni Azərbaycan. - 1997. - 27 sentyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik,  1999. - s.159-163.

73. Çapdan çıxmışdır. («Seçilmiş əsərləri»nin Azərnəşr tərəfindən nəşr olunması haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1973. - 29 sentyabr.

74. Çələbiyev M. «Sən həmişə mənimləsən» (Eyni adlı pyesin tamaşası haqqında) //Nuxa fəhləsi. - 1965. - 9iyul.

75. Çox dəyərli xalqımız üçün yararlı əsər. (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev I.Əfəndiyevin «Hökmdar və qızı» tamaşasına baxmışdır) //Azərbaycan. - 1997. - 23 sentyabr.

76. Dağıstanlı İ. Aktyora ilham verən rollar. (Səhnə əsərləri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23 noyabr.

77. Dərin hüznlə. (İran İslam Respublikası səfirliyi əməkdaşlarının başsağlığı) //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.24.

78. Dilbazi Mirvarid. Unudulmaz sənətkar //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.134.

79. Dilsuz. Zəka nuru //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.353-355.

80. Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı:Gənclik, 1999.-392 s.

81. Elçin. İlyas Əfəndiyev. Şəxsiyyəti və sənəti haqqında bir neçə söz. //525-ci qəzet. - 2002. - 16; 19; 20; 21; 22; 26; 27; 28 fevral; 1, 2 mart; Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. c.l. Hekayələr. - Bakı: Çinar-Çap, 2002. - s.5-67.

82. Elçin. «Özümüzdən sonra» nın ilkini. Ön söz əvəzi. //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.3-5;

83. Əfəndiyev Əmin.  Ədibin ilk hekayəsi  (İlyas Əfəndiyev - 85) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1999. - 26 noyabr.

84. Əfəndiyev Əmin. Ədibin son povesti («Xan qızı Gülsənubərlə tarzən Sadıqcanın nağılı» adlı povesti haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1996. - 22 noyabr.

85. Əfəndiyev Əmin. Görkəmli nasir və dramaturq //Azərbaycan gəncləri. - 1984. - 29 may.

86. Əfəndiyev Əmin. İlyas Əfəndiyev //Əfəndiyev Ə. Azərbaycanın laureat yazıçıları. - Bakı: Yazıçı, 1984. - s.79-86.

87. Əfəndiyev Əmin. İlyas Əfəndiyev. Albom-monoqrafiya. - Bakı: İşıq, 1996. - 224 s. (Azərbaycan, türk rus, ingilis dillərində).

88. Əfəndiyev Əmin. İlyas Əfəndiyev. Biblioqrafık göstərici. - Bakı: Azərnəşr, 1985. - 124 s.

89. Əfəndiyev Əmin. İlyas Əfəndiyev və ədəbi tənqid //Ulduz. - 1999. -  №7-8. - s.74-80.

90. Əfəndiyev Əmin. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılıq yolu //Elturan. - 1999. -  №l-2. - s.43-46.

91. Əfəndiyev Əmin. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı. - Bakı: Elm, 2000.-310 s.

92. Əfəndiyev  Əmin.  İlyas   Əfəndiyevin teatr düşüncələri (İlyas Əfəndiyev-85) //Qobustan. -2000. - №l. - s.36-40.

93. Əfəndiyev Əmin. İlyas müəllimsiz ilk kitab («Sən həmişə bizimləsən» xatirələr kitabı haqqında) //Azərbaycan. - 1999. - 27 noyabr.

94. Əfəndiyev Əmin. Sən həmişə bizimləsən (İlyas Əfəndiyev-85) //Azərbaycan. - 1999. -  №8. - s.36-39.

95. Əfəndiyev Əmin. Yazıçının yeni nəsr əsəri //Günay. - 1996. - 21 dekabr.

96. Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 10 cilddə. 4-cü cild. - Bakı, 1980. - s.245.

97. Əkbərzadə Ş. Büllurluğun aynasında. («Büllur sarayda»  tamaşası  haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1983. 27 oktyabr.

98. Ələsgərov Süleyman. Görkəmli yazıçı, dahi dramaturq // Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.231-233.

99. Əlibəyov Cəmil. Natəvanın acı və xoş taleyi. (ADADT-nın yeni tamaşası) //Bakı. -1981.-19 sentyabr.

100.Əlimirzəyev Xalid. Xarakterlər dramı. («Sən həmişə mənimləsən» pyesi haqqında») //Əlimirzəyev X. Ədəbi qeydlər. - Bakı: Gənclik, 1975. - s.175-184.

101. Əlioğlu Çingiz. Cıdır düzündə düşüncələr. İlyas Əfəndiyevə. Şeir. //Ədəbiyyat və incəsənət. -1982. – 5 fevral.

102. Əlioğlu M. Həyat davam edir. («Məhv olmuş gündəlikr» əsəri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1969. - 27 dekabr.

103. Əlioğlu M. İnsan və vicdan. («Unuda bilmirəm» pyesinin ADADT-da tamaşası haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1968. - 5 dekabr.

104. Əlioğlu M. Səriyyə haqlıdırmı? («Körpüsalanlar» əsəri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1961. – 17 iyun 628.

105. liyev Ə. Tələbələrin qonağı. (APXDİ-da yazıçı ilə keçirilən görüş haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 28 dekabr.

106. Əliyev Heydər. Çox dəyərli xalqımız üçün lazımlı əsər («Hökmdar və qızı» tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1997. - 23 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.40-47

107. Əliyev Heydər. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevə 80 illik yubileyi münasibətilə //Ədəbiyyat qəzeti. -1994.-27 may

108. Əliyev Heydər. İlyas Əfəndiyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı //Mədəniyyət. - 1994. – 30 may

109. Əliyev Heydər. İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı //Respublika. - 2001. - 10 mart

110. Əliyev Heydər. Səmimi təbrik. (Anadan olmasının 80 illiyi) //Azərbaycan. – 1994. - 26 may

111. Əliyev R. «Aydın gecələr»dən sonra... (Y.Seyidovun «İlyas Əfəndiyev» kitabı haqqında) //Azərbaycan. - 1976. - №8 - s.l99-201

112. Əliyev R. Bəraət ola bilməz. («Sarıköynəklə Valehin nağılı» romanı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1978. - 4 noyabr.

113. Əliyeva Ə. Büllur sarayın faciəsi («Büllur sarayda» dramı haqqında)//Ədəbiyyat və incəsənət. -1983. – 7 oktyabr.

114. Əliyeva Kübra. Ürək sözlərim //Dilsuz, Tahirli A.  Sən həmişə bizimləsən. - Bakı:  Gənclik, 1999. - s.375-376

115. Əliyeva Nurlana. 60-80-ci illərin Azərbaycan nəsrində qəhrəman və üslub axtarışları. - Bakı: Elm, 1977. - 159 s.

116. Əlizadə   Məryəm.   Büllur   saraylar   dağılır. («Büllur sarayda» pyesinin Rus dram teatrında tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1986. - 1 may

117. Əlizadə Məryəm. İlyas Əfəndiyevin lirik-psixoloji dramları və onların səhnə yozumu //Azərbaycan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası. - 1982. - №3. - s.85-91

118. Əlizadə Məryəm. Mənəvi ünsiyyət sorağında.(«Sən həmişə mənimləsən» əsərinin tamaşası haqqında) //Bakı. - 1987. - 6 iyul

119. Əlizadə Məryəm. Rejissor Tofıq Kazımovun son quruluşları. (Məqalədə «Məhv olmuş gündəliklər» əsəri haqqında da danışılır) //Qobustan. - 1972. -  №l. - s.16-20

120. Əlizadə Məryəm. «Şeyx Xiyabani» düşünür. (Eyni adlı tarixi dramının tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1987. - 16 yanvar

121. Əmiraslanov Əhliman. Böyük yazıçı - böyük el ağsaqqalı //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı. Gənclik, 1999. - s.272-273

122. Əsədov Ə., İsmayılov İ. Auditoriyadan gələn səslər. («Bağlardan gələn səs» pyesi haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1976. - 13 yanvar

123. Əsədov Ələddin. Dramaturq və teatr. (Yazıçının iş otağında) //Bakı, - 1980. - 16 oktyabr.

124. Əsədullayev Seyfulla. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı haqqında //Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. 1-ci cüd. - Bakı: Azərnəşr, 1969. - s.543.

125. Əsədullayev Seyfulla. İstedad və sənətkarlıq. (Yazıçın yaradıcılığı haqqında) //Əsədullayev S. Tarix, sənətkar, müasirlik. - Bakı: Gənclik, 1975. - s.98 - 117.

126. Əsədullayev Seyfulla. Müasirlik böyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Sarıköynəklə Valehin nağılı» romanının müzakirəsində çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 14 may.

127. Əsədullayev Seyfulla. Yenilik duyğusu. (Yazıçının yaradıcılığı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1968. - 12 oktyabr.

128. Əyyub S. «Qəribə oğlan» //Azərbaycan gəncləri. -1973. - 17 mart.

129. Əziz dostumuz İlyas Əfəndiyev! (Anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə Yazıçılar İttifaqının təbriki) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23 noyabr; Azərbaycan. - 1974. -  №11. - s. 17.

130. Əziz İlyas müəIlim! Anadan olmasının 75 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təbriki //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1989. - 2 iyun.

131. Əziz İlyas  müəllim! Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının təbriki //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1989. - 2 iyun.

132. Faiq S. Ədib haqqında monoqrafiya (Ə.Əfəndiyevin «İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1997. - 17 yanvar.

133. Fərzəlibəyov Mərahim. Xatirə işığında //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999, - s.287-295.

134. Fərzəlibəyov Mərahim, ƏIi Nur. «Qaçaq Süleyman» tamaşaçılarını gözləyir. (İ.Əfəndiyevin ssenarisi üzrə çəkilmiş film haqqında) //Azərbaycan. - 1994. - 14 oktyabr.

135. Gəncəli Novruz. Nəcib duyğuları tərənnüm edən hekayələr. (Yazıçının «Hekayələr» kitabı haqqında) //Kommunist. - 1955. - 22 oktyabr.

136. Görkəmli yazıçı-dramaturqun xatirəsi. Ədibin məzarı üstündə Fəxri xiyabanda toplantı //Azərbaycan. - 1997. - 4 oktyabr; Xalq qəzeti. - 1997. - 4 oktyabr.

137. Güləhmədova-Martınova G. İlyas Əfəndiyev haqqında.//Azərbaycan. - 1974. - №11.- s.14

138. Gülgün Mədinə. Ömrünüzün ildönümü mübarək, İlyas müəllim! (İ.Əfəndiyevin 75 yaşı münasibətilə) //Azərbaycan qadını. - 1989. - №8. - s.4-5.

139. Günel. İlyas Əfəndiyev haqqında monoqrafiya. (Ə.Əfəndiyevin kitabı haqqında) /Ulus. - 2000. - 30 sentyabr.

140. Hacı Siyavuş Aslan. Qüdrətli sənətkar // Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.296-297.

141. Hacıbabayev Atababa.  Sabahımızı  düşünək («Bizim qəribə taleyimiz» pyesinin tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1988. - 27 may.

142. Hacıyev A.  Dilin zənginliyi.  (A.Salahovanın «İ.Əfəndiyevin yaradıcılığının poetikası» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1984. - 3 avqust.

143. Hacıyev A. Dramaturgiyanın və bədii nəsrin poeziyası. (Yazıçının yaradıcılığı haqqında) //Azərbaycan. - 1977. - №12. - s. 89-200; Yazıçı şəxsiyyəti və bədii qanunauyğunluq. - Bakı: Yazıçı, 1986. - s.150-173.

144. Hacıyev T. Gözəlliyin dili və dilin gözəlliyi. (Əsərlərində dil mədəniyyəti haqqında) //Bakı. - 1984,-l0 sentyabr.

145. Hacızadə Nahid. «Yazıçıya yazmaq qalacaq» //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.307-319.

146. Hasilova Xalidə. Müasirlik böyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Sarıköynəklə Valehin  nağılı»  romanının  müzakirəsində  çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 14 may.

147. Heydər Ramiz. Canlı bir heykəldin. (Şeir) Vəfatı münasibətilə //Ədəbiyyat qəzeti. - 1996. - 11 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik. - 1999. - s.25.

148. Həmdulla M. Oxucunun qeydləri. («İşıqlı yollar» əsəri haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1948. - 22 aprel.

149. Həsənli Ağacəfər. Yaddan çıxmaz Qarabağ. (İlyas Əfəndiyev-75)//Sovet kəndi. - 1989. - 30
may.

150. Həsənzadə M. Həyatla daim təmasda. («Kommunist» qəzetinin müxbiri ilə ədibin söhbəti) //Kommunist. -1981. - 27 dekabr.

151. Həsənzadə Nəriman. Böyük sənətkar və bir neçə söz. (İ. Əfəndiyevin xatirəsinə) //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.255-257.

152. Həsənzadə  Nəriman. Niyə  arxaya baxdım. (İƏfəndiyev - 75) //Sovet kəndi. - 1989. - 30 may; Ədəbiyyat və incəsənət. - 1989. - 2 iyun.

153. Hidayət.  20  ildən sonra:  Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevə məktub //Azərbaycan gəncləri.  -1988. - 21 may.

154. Hörmətli İlyas Məhəmməd oğlu! (Anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə SSRİ Yazıçılar İttifaqının idarə heyətinin təbriki) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23 noyabr.

155. Hörmətli yazıçımız, Sizi Oktyabr inqilabı ordeni  almanız  münasibətilə  təbrik  edirik! //Azərbaycan qadını. - 1974. - №l2. - s.12.

156. Hüseyn Mehdi. «Atayevlər ailəsi» (Əsərin tamaşaya qoyulması münasibətilə) //Kommunist. -1954. - 23 oktyabr; Hüseyn M. Ədəbiyyat və sənət məsələləri. - Bakı: Azərnəşr, 1958. - s.573-578.

157. Hüseyn Mehdi. Bir nasirimiz haqqında //Kommunist. - 1944. - 5 aprel.

158. Hüseyn Mehdi. «İşıqlı yollar» (Yazıçının eyni adlı pyesinin tamaşası haqqında) //Hüseyn M. Əsərləri 10 cilddə. 9-cu cild. - Bakı: Yazıçı, 1979. - s.592-598; Ədəbiyyat qəzeti. - 1947. - 30 iyul.

159. Hüseynov A. Nəsrimiz və keçmişimiz. 1-ci məqalə «Geriyə baxma, qoca» haqqında //Azərbaycan.-1982. - №29. - s.l73-190.

160. Hüseynov A. Nəsr və zaman. Bakı. – Yazıçı. - 1980.-185 s.

161. Hüseynov A., Yusifli V. «Sarıköynəklə Valehin nağılı» romanı haqqında //Ədəbi proses -78. - Bakı: Elm. - 1980. - s.21-29.

162. Hüseynov Ə. «Bizim qəribə taleyimiz» (Eyni adlı əsərin ADADT-da tamaşası haqqında) //Bakı. -1988. - 9 mart.

163. Hüseynov F. Ailə tərbiyəsi, ana nəvazişi. («Sən həmişə mənimləsən» pyesi haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1964. - 25 dekabr.

164. Hüseynov Kamran. Mahir söz zərgəri //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.234-235.

165. Hüseynov Surət. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevə 80 illiyi münasibətilə //Respublika. - 1994. - 27 may.

166. Hüseynzadə İsmayıl. İlyas Əfəndiyev haqqında //Azərbaycan. - 1974. - №11. - s.15.

167. Xalq yazıçısının yubileyi. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında İlyas Əfəndiyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş gecənin keçirilməsi haqqında //Ədəbiyyat qəzeti. - 1994. - 17 iyun.

168. Xəlilli Qulu. İydə ağacının xiffəti... («Tənha iydə ağacı» tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1991. - 9 may.

169. Xəlilov Qulu. Müasir həyatımızın tərənnümçüsü. (Anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Bakı. - 1974. - 16 noyabr.

170. Xəlilov Qulu. Müasirlik böyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Sarıköynəklə Valehin nağılı» romanının müzakirəsində çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 14 may.

171. Xəlilov Qulu. Nəsr əsərlərimizə aid qeydlər. (1953-1958) //Xəlilov Q. Böyük sənət uğrunda. - Bakı: Azərnəşr, 1962. - s.40-64.

172. Xəlilov  Əmirxan. Üç dost haqqında dastan. («Dağlar arxasında üç dost» romanı haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1964. - 17 yanvar.

173. Xəlilova Raya. Biz belə düşünürük. («Körpüsalanlar» povestinin qəhrəmanı Səriyyə haqqında) //Azərbaycan qadını. - 1961. - №10. - s.18.

174. Xəndan C. «Bahar suları» (Əsərin ADADT-da tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1948. - 28 dekabr.

175. Xəzri Nəbi. «Əziz, mehriban dostum». İİyas Əfəndiyevin xatirəsinə //Azərbaycan. - 1997. -№11-12. - s.138-145; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.184-196.

176. «Xurşudbanu Natəvan» (Əsərin ADADT-da tamaşası haqqında) //Bakı. -1981. - 13 sentyabr.

177. İbrahimov İslam. Tarixi optimizm yollarında. (İ.Əfəndiyevin «Körpüsalanlar», B.Bayramovun «Sərinlik», İ.Hüseynovun «Teleqram» povestləri haqqında) //Azərbaycan. - 1962. - №7. - s.197-213

178. İbrahimov Mirzə. Şəfalı işıqlar. (Yazıçı haqqında) //Azərbaycan. - 1974. - № l1. - s.12.

179. İlham R. Həyat sevənlərindir. («Sən həmişə mənimləsən» pyesinin tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1987. - 16 avqust.

180. İlkin Qılman. Kövrək xatirələr //Dilsuz, Tahirli A.  Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.138-141.

181. İlkin Qılman. Yoxluğu hiss edilən adam //Azərbaycan müəllimi. - 1998. - 8 oktyabr.

182. İlyas Əfəndiyev. (1914-1996) //Nəbiyev B., Salmanov Ş. Ədəbiyyat. Ümumtəhsil məktəblərinin XI sinfı üçün. - Bakı: Maarif, 2000. - s.317-329.

183. İlyas Əfəndiyev haqqında (S. Vurğun, M.Hüseyn, M.Arif,  N.Hikmətin sitatları) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23 noyabr.

184. İlyas  Əfəndiyevə Azərbaycan  xalq yazıçısı fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR AIi Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı //Kommunist. - 1979. - 31 iyul.

185. İlyas Əfəndiyevin 75 yaşı. «Azərbaycan» jurnalının təbriki //Azərbaycan. - 1989. - №26. - s.121

186. İlyas Əfəndiyevin 70 yaşı //Azərbaycan. - 1984. - №5 – s.101-102.

187. İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyev. Nekroloq //Ədəbiyyat qəzeti. - 1996. - 11 oktyabr; Azərbaycan. - 1996. - 4 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.6-7.

188. İsmayıllı Əzim. «Sən həmişə mənimləsən» (Əsərin Tbilisi erməni Dram Teatrında tamaşası haqqında) //Sovet Gürcüstanı. - 1967. - 5 yanvar.

189. İsmayıloğlu Atababa. Əbədiyyətə aparan yol //Şəhriyar. - 1996. - 9 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.18-19.

190. İsmayıloğlu Atababa. Sən həmişə bizimləsən (Ə.Əfəndiyevin «İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 2000. - 6 oktyabr.

191. İsmayıloğlu Atababa. Türkiyə onun şəxsində Azərbaycanı alqışladı. (ADADT-nın  Türkiyədə qastrolu haqqında) //Azərbaycan müəllimi. -1990. - 9 - 15 dekabr.

192. İsmayılov Ə., Ağamirov A. «Atayevlər ailəsi» (Əsərin tamaşası haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1954. - 29 oktyabr.

193. İsmayılov İ. Uğurlu başlanğıc. («Mahnı dağlarda qaldı» pyesi əsasında kinofilmin çəkilişi haqqında) //Bakı. - 1980. - 16 iyun.

194. İsmayılov Y. İlyas Əfəndiyevin bədii nəsrində müasirlik //Azərbaycan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası. - 1985. - №2. - s.945.

195. İsmayılov Y. Mənalı sənətkar ömrü. (İ.Əfəndiyev - 80) // Bakı. - 1994. - 26 may.

196. İsmayılov Yaqub. Həqiqət və gözəllik duyğusu ilə. (Yazıçının 6 cildlik «Seçilmiş əsərri»nin nəşri haqqında») //Bakı. - 1987. - 15 iyun.

197. İsmayılov Yaqub. İ.Əfəndiyevin yaradıcılıq yolu. - Bakı: Elm, 1991. - 262 s.

198. İsmayılova Arifə. Mənim fıkrim belədir. («Körpüsalanlar» povestində Səriyyə surəti haqqında) //Azərbaycan qadını. - 1961. - №10. - s.18.

199. Kazımov   Aydın.   «Gözlə   məni»   (Yazıçının «Mahnı dağlarda qaldı» pyesi əsasında «Azərbaycanfilm» kinostudiyasın çəkdiyi eyni adlı film haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1981. - 8 may.

200. Kələntərli Kələntər. Xeyirxah insan, bənzərsiz sənətkar. (Xatirələr, duyğular) //Azərbaycan. - 2002. -  №l. - s.l48-158.

201. Kərbəlayi Əli. Unuda bilmədiyim insan. //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999.  - s.383-384.

202. Kərimov İ. İlyas Əfəndiyev teatrı. //Qobustan. - 1997. - №l-2. - s.8-12; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.345-352.

203. Kərimova S. Şirin kədərin sevinci. (İlyas Əfəndiyev-80) //Azərbaycan. - 1994. - 27 may.

204. Kərimzadə Fərman. Unutmaq olmur. («Unuda bilmirəm» pyesinin tamaşası haqqında) //Qobustan. - 1969. - №l. - s. 31-33.

205. Kəsərli Bəşir. Xoş gələcəkdi. Şeir. // Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. -s.33.

206. Kirəcli Abbas. İlyasın hekayələri.  («Aydınlıq gecələr» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1946. - 7 sentyabr.

207. Köçərli  F.   Yazıçının  vətəndaşlıq  mövqeyi. («Büllur sarayda» pyesinin tamaşası haqqında) //Azərbaycan müəllimi. - 4 noyabr. - 1983.

208. «Körpüsalanlar» erməni dilində. (Əsərin kitab halında çıxması haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 11 iyun.

209. Kürçaylı Əliağa. Müasirlik böyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Sarıköynəklə Vaiehin nağılı» romanının müzakirəsində çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 14 may.

210. Qabil. Fədai. Xalq yazıçısı, qüdrətli sənətkar İlyas Əfəndiyevə. Şeir //Sən ey böyük yaradan. - Bakı: Şərq-Qərb. – 1997. - s.7-9.

211. Qabil. Sən ey qadir məhəbbət... //Ədəbiyyat qəzeti. -1997. - 29 avqust; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik,  1999. - s.223-230.

212. Qaflanoğlu Əkrəm. Qarabağ şikəstəsi //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.379-382.

213. Qarayev Yaşar. Axtarışlar davam edir. (Əsərda l.Əfəndiyevin yaradıcılığından da danışılır) //Cəfərov C. Azərbaycan teatrı. - Bakı: Azərnəşr,1974. - s.292-312.

214. Qarayev Yaşar. «Bağlardan gələn səs» (Əsərin ADADT-da tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1975. - 30dekabr.

215. Qarayev Yaşar. «Büllur saraylar» və adamlar(«Büllur sarayda» pyesinin tamaşası haqqında) //Kommımist - 1983. - 30 oktyabr.

216. Qarayev  Yaşar.  Dramaturgiyamızda janrlar zənginliyi və novatorluq uğrunda //Azərbaycan. - 1965. - №11. - s.61-75.

217. Qarayev Yaşar. Əsrə sığmayan nəsr, yaxud çiynində teatrı, səhnəni saxlayan lirika //Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri, Yeddi cilddə. c.l. - Bakı: Çinar-çap, 2002. - s.51.

218. Qarayev Yaşar. Günlər və gündəliklər //Səhnəmiz və müasirlərimiz. - Bakı: Azərnəşr, 1972. - 251 s.; Kommunist. -1970. - 28 yanvar.

219. Qarayev Yaşar. Xan bülbülün nağılı. - Bakı: Azərnəşr, 1995.-54 s.

220. Qarayev Yaşar. İlyas Əfəndiyev. Red. V.Paşayev. - Bakı: Bilik, 1987. - 50 s.

221. Qarayev Yaşar. Konfliktlərimiz və qəhrəmanlarımız. (Azərbaycan yazıçılarının IV qurultayında dramaturgiyamız haqqındakı məruzəsindən) //Azərbaycan. - 1966. - №2. - s.27-43.

222. Qarayev Yaşar. Müasirlik böyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar Ittifaqında «Sarıköynəklə Valehin  nağılı»  romanının  müzakirəsində  çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 14 may.

223. Qarayev Yaşar. Müasirliyin sabitliyi. (Anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Ulduz. - 1974.   - №11. - s.27-30; Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri. 6 cilddə. c.l. Bakı: Yazıçı, 1984.

224. Qarayev Yaşar. Zaman sənətkar yaddaşında. .Əfəndiyev -75) //Kommunist - 1989. - 28 may.

225. Qasınov İmran. Müasirlik böyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Sarıköynəklə Valehin nağılı» romanının müzakirəsində giriş və yekun sözü) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 14 may.

226. Qasımova H. «Atayevlər ailəsi» (Əsərin səhnəyə qoyulması haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - | 1954. - 23 oktyabr.

227. Qədirov Əliabbas. Umıdulmaz sənətkar //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.298-299.

228. Qədirova Xatirə. Ölməz sənətkarın son töhfəsi. («Hökmdar və qızı» pyesinin tamaşası haqqında) //Naxçıvan. - 1996. - 7 dekabr,

229. Qiyaslı Əjdər. İftixarısan. (Şeir) // Dilsuz, Tahirli A.  Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999, - s.32.

230. Qoca Fikrət. İlyas Əfəndiyevin unudulmaz xatirəsinə (Şeir) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1998. - 2 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.253-254.

231. Qombatskayte Qalina. Silsilə romanlar müəllifı. (Əsərlərinin Litvada tərcüməsi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1989. - 2 iyun.

232. Quliyev T. Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi...Xatirələr //Panorama. - 1998. - 3 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.136-137.

233. Quliyev Vilayət. 90-cı illərin nəsri və dramaturgiyası //Ədəbiyyat qəzeti. - 1997. - 7 noyabr.

234. Quliyev Vilayət. Görüşlər, müzakirələr. (Nizami adına Ədəbiyyat institutunda «Sarıköynəklə Valehin nağılı» romanının müzakirəsi) // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1979. - 11 may.

235. Quliyev Vilayət. Həmişə bizimlə olan sənətkar. Yazıçının 80 yaşı tamam oldu //Vətəndaş. -1994. - 27may.

236. Quliyev Vilayət. Xalq həyatının tərənnümü. (Yazıçının 6 cildlik «Seçilmiş əsərləri»nin nəşri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1986. - 1 avqust.

237. Quliyev Vilayət. Xalqa bağlı sənətkar (İ.Əfəndiyev-70) // Sovet kəndi. - 1984. - 29 may.

238. Quliyev Vilayət Sənət marafonçusu.//Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.332-344.

239. Quliyev Vilayət. Üzü gələcəyə gedən sənətkar. //Panorama. - 1997. - 4 oktyabr.

240. Quliyev Vilayət. Zamanı qabaqlayan sənətkar. (İlyas Əfəndiyev-75) //Bakı. - 1989. - 27 may.

241. Quliyeva X. Qəribə taleli adamlar. («Bizim qəribə taleyimiz» əsəri əsasında Əməkdar incəsənət xadimi M.Fərzəlibəyovun ADADT-ı üçün hazırladığı eyni adlı tamaşa haqqında) //Azərbaycan müəllimi. - 1988. - 20 may.

242. Maqsudov F. Gələcəkdən gəlmiş adam. Xatirə günü //Azərbaycan müəllimi. - 1997. - 2 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.244-246.

243. Maqsudov Rəhim. «Qəribə oğlan» (Eyni adlı komediyan tamaşası haqqında) //Şəki fəhləsi. -1973. - 12iyul.

244. Mansurzadə Ağaddin. «Sən həmişə mənimləsən» pyesinin əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşa haqqında //Azərbaycan müəllimi. - 1987. - 8 iyul.

245. Mehdi Famil. Qarabağ harayı, vətən xiffəti. («Tənha iydə ağacı» əsərinin tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. -1991. - 17 may; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999.-S.258-268.

246. Mehdiyev Telman. «Sən həmişə mənimləsən», (Eyni adlı tamaşa haqqında) //Sovet kəndi. - 1987. -9 may.

247. «Məhv olmuş gündəliklər»in açılmamış səhifələri. (Müxbirin dramaturqla müsahibəsi) //Ulduz. -1969. - №7. - s.48-50.

248. Məmmədli İlham. Hamını xoşbəxt görmək istəyən sənətkar.//Respublika. - 1994. - 31 mart.

249. Məmmədov Baladadaş. Çayın axarı ilə. («Məhv olmuş gündəliklər» əsərinin tamaşası haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1970. - 3 fevral.

250. Məmmədov Baladadaş. Gəncliyin obrazı. (Yazıçının yaradıcılıgında gənc surətlər haqqında) //Ulduz. - 1973. - №12. - s. 57-58.

251. Məmmədov C. Sənət ölçüsü, sənətkar dəqiqliyi («Üçatılan» povesti haqqında) //Bakı. - 1983. - 9 fevral.

252. Məmmədov Cahangir. Məhəbbət və vətəndaşlıq borcu.   («Mahnı  dağlarda  qaldı»  əsərinin Mingəçevir Dövt DramTeatrında tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1978. -
1 yanvar.

253. Məmmədov Cəlal. Fərəhli görüş. («Xurşudbanu Natəvan» pyesi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1981. - 2 oktyabr.

254. Məmmədov Cəlal. Gündəliklər yenidən yazılacaqdır. («Məhv olmuş gündəliklər» pyesinin ADADT-da tamaşası haqqında)//Bakı. - 1969. - 29 dekabr.

255. Məmmədov Cəlal. Yeni tamaşa haqqında fıkirlər. («Mənim günahım» pyesi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1967.- 27 may

256. Məmmədov E. Milli ədəbiyyatımızın fəxri //Kitablar aləmində. - 1989. - №3.- s.2-4

257. Məmmədov Eynəddin. Dramaturgiya və həyat //Dramaturgiyamızda ənənə və novatorluq. - Bakı.Yazıçı, 1985. - s.30-64

258. Məmmədov Eynəddin.  Müasir ənənələrin dəyişməsi //Dramaturgiyamızda ənənə və novatorluq. - Bakı: Yazıçı, 1985. - s.103-123

259. Məmmədov Ə. Atayevlər prinsipiallığı. («Atayevlər ailəsində» pyesinin televiziya tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət -1978. -16 dekabr.

260. Məmmədov Ə. Yeni həyatın başlanğıcı. («Unuda bilmirəm» pyesinin N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövt Dram Teatnda tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1979. - 20 aprel

261. Məmmədov İ., Musaoğlu M. Xalq yazıçısının yubileyi. (İ.Əfəndiyev-80) //Respublika. - 1994. - 14 iyun

262. Məmmədov K. Saf məhəbbət dastanı. («Saköynəklə  Valehin  nağılı» roma  haqqında) //Kommunist. - 1979. - 3 avqust

263. Məmmədov Mehdi. Səhnəmizin  müttəfiqi. (Anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23 noyabr

264. Məmmədova Gülcahan. Həmişə bizimlə qalacaq dramaturq //Panorama. - 1996. - 5 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.16-17

265. Məmmədova Gülcahan. Xalq qəhrəmanı səhnədə.  («Şeyx Xiyabani» tamaşası haqqında) /Azərbaycan gəncləri. - 1986. - 22 noyabr

266. Məmmədova Şəfiqə. Teatr onun həyatı idi. //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.285-286

267. Məmmədova Şəfiqə. Torpaqdan gəlir.  (İlyas Əfəndiyev - 80) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1994. - 27 may

268. Məmmədzadə Ramiz. Məhəmməd oğlu İlyas. (Şeir) //Azərbaycan. – 1996. - 9 noyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.31

269. Məsimov Tahir. Elmi texniki tərəqqi dövründə dramaturgiyamızda şəxsiyyətin mənəvi formalaşma prosesinin əksi //Abdullazadə A. Ədəbiyyatda insan konsepsiyası. - Bakı: Elm, 2000. - s.157-180

270. Məsud Afaq. Unudulmaz İlyas Əfəndiyevin xatirəsinə // Dilsuz, Tahirli A, Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.356-358

271. Mikayılov R. Ədiblə tələbələrin görüşü. (S.M.Kirov adına ADU-da) //Bakı. - 1974. - 26 dekabr.

272. Mikayılova Təriqə. Mənim fıkrim belədir. («Körpüsalanlar» povestindəki Səriyyə surəti haqqında) //Azərbaycan qadını. - 1961. - №l0. -s.18

273. Mirəhmədov Əziz. Sənətlə sehrlənmiş ədib //Dilsuz, Tahirü A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı:Gənclik, 1999. - s.149-158

274. Miryəhyayev M. İctimai mübarizənin ön sırasında. («Söyüdlü arx» romanı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət - 1959. - 16 iyul

275. Mirzəyev   Mikayıl.   Atayevlərin   «gövdəsi» //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1980. - 5 dekabr.

276. Mövzuya sədaqət. («Sovetskiy pisatel nəşriyyatında «Sarıköynək» və «Körpüsalanlar» əsərinin çapdan çıxması haqqında) //Ədəbiyyat və inəcəsənət. - 1983. - 13 noyabr.

277. Musayev T. Yeniliyin bədii təsdiqi. (İ. Əfəndiyev-70) //Ulduz. - 1984. - №5. - s.24-28.

278. Mustafayev Rauf «Sən həmişə mənimləsən» Razqrad səhnəsində //Abşeron. - 1968. - 27 iyul.

279. Müasir dövrdə ədəbiyyat //Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi. İki cildlik. 2-ci cild. - Bakı: EA nəşri, 1967. - s.233-239

280. Müasirlik boyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Sarıköynəklə Valehin nağılı» romanının müzakirəsi) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1977. - 14 may

281. Müxtəlif dillərdə. (Yazıçın müxtəlif dilrdə çap edilmiş əsərləri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23 noyabr

282. Mütəllimov T. Bir zirvənin ünvanı (İ.Əfəndiyev - 70) //Azərbaycan gəncləri. - 1989. - 27 may

283. Mütəllimov T.  Məhəbbət və  vicdan borcu. («Sən  həmişə  mənimləsən» pyesi  haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1964. - 25 dekabr.

284. Mütəllimov Təhsin.  «Xurşudbanu Natəvan» (Pyesin ADADT-da tamaşası haqqında) //Azərbaycan gəncləri. – 1981. - 1 dekabr.

285. Mütəllimov Təhsin. «Şeyx Xiyabani» (Eyni ad  əsərinin  tamaşası haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1987. - 31 yanvar

286. Mütəllimova F. Yada düşər xatirələr. (Vəfatının ildönümü münasibətilə) //Bakı. - 1997. - 3 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.368-370

287. Natəvan haqqında tamaşa. («Xurşudbanu Natəvan» pyesinin tamaşaya qoyulması haqqında) //Kommunist. - 1981. - 5 noyabr; Ədəbiyyat və incəsənət. - 1981. - 6 noyabr

288. «Natəvan» mövsümü açır (ADADT-mn 108-ci mövsümünün «Xurşudbanu Natəvan» pyesi i açılması haqqında) //Bakı. - 1981. - 11 sentyabr

289. Nemət K. Tamaşaqabağı söhbət («Ağıllar və dəlilər» əsərinin tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1992. - 8 may

290. Nemətulla A., Cəfərov C. (İki kitab haqqında) «Döyüşən adam» və «Torpağın sahibi» əsərləri haqqında) //Bakı kommunisti. - 1953. - 28 yanvar

291. Nəbiyev Bəkir. Azadlıq eşqi. («Şeyx Xiyabani» əsərinin tamaşası haqqında) //Kommunist. -1987.  - l0 yanvar

292. Nəbiyev Bəkir.  «Dağlar  arxasında üç  dost» //Kommunist. - 1963. - 25 dekabr.

293. Nəbiyev Bəkir. İbrətamiz tamaşa. («Hökmdar qızı» pyesinin tamaşası haqqında) //Azərbaycan. - 1996. - 27 dekabr.

294. Nəbiyev Bəkir. Qonşu ölkənin pəncərəsindən //Ölümsüzlüyün sirri. - Bakı: Sabah,  1994. -s. 100-108

295. Nəbiyev Bəkir. Müasirlik böyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Sarıköynək Valehin  nağılı» romanının  müzakirəsində çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977, - 14 may

296. Nəbiyev Bəkir. Ruhunuz şad olsun, patriarx! //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı:Gənclik, 1999. - s.237-242

297. Nəbiyev  Bəkir.  Sarıköynəklə Valehin nağılı //Nəbiyev B. Təzə izlər sorağında. - Bakı: Yazıçı, 1979. - s.138-155

298. Nəbiyev Bəkir. Şərəfli yol. (İ.Əfəndiyev - 70) //Kommunist. - 1984. - 27 may

299. Nərimanoğlu Kamal Vəli. Aydan arı, sudan duru... //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.324-328

300. Nərimanoğlu Məhəmməd. Bir ömrün vərəqlənən səhifələri. (Ə.Əfəndiyevin «İlyas Əfəndiyevin yaradıcığı» monoqrafıyası haqqında) //Yeni Azərbaycan. - 1997. - 22 yanvar

301. Nəsirov Həsən. «Sən həmişə mənimləsən» pyesi haqqında bəzi qeydlər //Azərbaycan. - 1966. -№ 7. - s.205-212

302. Niyə köndələn axdın, Köndələnçayım?! Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin unudulmaz xatirəsinə //Yeni Azərbaycan. - 2000. - 23 noyabr

303. Novruz Cabir. İlyas Əfəndiyev itkisi. Xalq yazıçısı haqqında xatirələr //Xalq qəzeti, - 1998. - 15 noyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.247-250

304. Novruzov İ. Azərbaycan sovet dramaturgiyası haqqında. (Məqalədə S.Rəhman, Ə.Məmmədxanlı ilə yanaşı İ.Əfəndiyevin yaradıcılığından danışılır) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1949. - 13 yanvar

305. Nuriyev Yaşar. Teatra məhəbbətlə. (75 yaşı münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1989. - 2 iyun

306. O həmişə bizimlədir //Ə.Əfəndiyevin Xalq yazıçısı haqqında kitabının təqdimatı) //Xalq qəzeti. - 2000. - 4oktyabr.

307. Orucəli H. Dağları oyadan mahnı. («Mahnı dağlarda qaldı» əsərinin ilk tamaşası  haqqında) //Bakı.-1971. - 23fevral.

308. Orucəti H. Həyata doğru. (Yazıçın yaradıcığı haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1944. - 10 avqust.

309. Osmanlı Vəli. Psixoloji təhlil və bədii yaradıcılıq. («Söyüdlü arx» romanı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1973. - 11 avqust.

310. Ömrün müdriklik çağı. (Yazıçı i müsahibəni apardı Dilsuz) //Azərbaycan. - 1989. - №6. - s.122-126.

311. Paşayev V. Yaradıcılıq yolu. (Y.Seyidovun «İlyas Əfəndiyev» monoqrafıyası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 5 fevral.

312. Pənahova Amalya. Coşqun ilhamla. (Yazıçın yaradıcığında qadın obrazla haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət - 1974. - 23 noyabr.

313. Pənahova Amalya. Dostluqdan yaranan sənət //Azərbaycan qadını. - 1984. - №2. - s.14-16; Düsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.277-284.

314. Pənahova Amalya. İlyas Əfəndiyev haqqında //Azərbaycan. - 1974. - №11. - s.16.

315. Pənahova Amalya. İnsan amili əsas şərtdir. («Mənim günahım» əsərinin televiziya tamaşası haqqında müsahibə. Yazdı M.Adurov) //Kommunist - 1986. - 30iyuI.

316. Pənahova Amalya. Sənətdən yaranan dostluğumuz //Xalq qəzeti. - 1 997. - 3 oktyabr.

317. Pənahova Amalya. Siz həmişə bizimləsiz. - Ədəbiyyat qəzeti. - 1996. - 11 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. -s.23.

318. Poladov Fuad. Biz onun yetirmələriyik //Dilsuz, Tahirli A, Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999.-s.300.

319. Razi H. Gündəliklər məhv olmur. («Məhv olmuş gündəlikr» pyesinin Naxçıvan teatnda tamaşası haqqında) //Şərq qapısı. - 1973. - 12 may.

320. Rəsulov Q. «Atayevlər ailəsi» (Əsərin ADADT-da tamaşası haqqında) //Azərbaycan qadını. - 1954. - №11 . - s.18-19.

321. Rəhimli İlham. Əbədi sənət irsi //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.359-360.

322. Rəhimli İlham. İlyas Əfəndiyevin Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuş pyeslərinin siyahısı // Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.385-387.

323. Rəhimti İlham. Mənəvi xəzinə. (İ.Əfəndiyev -75) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1989. - 2 iyun.

324. Rəhimli İlham. Mənəvi sınaq. («Bizim qəribə taleyimiz» əsərinin tamaşaya qoyulması haqqında) //Kommunist. - 1988. - 14 may.

325. Rəhimli İlham. Realist, lirik-psixoloji üslub //Rəhimli İ. Dramaturgiya və teatr. - Bakı. İşıq, 1984.- s.14-38.

326. Rəhimli İlham. Teatr, dramaturq və axtarışlar //Azərbaycan. - 1982. - №2. - s.184-191.

327. Rəhimov S. Qoşa qanadla... (Yazıçının anadan olmasın 60 illiyi) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23noyabr.

328. Rəhimov S. «Söyüdlü arx» barəsində //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1959. - 7 fevral.

329. Rəhimov S. «Söyüdlü arx» barəsində. Mülahizələr, qeydlər //Rəhimov S. Yazıçı və həyat. - Bakı: Azərnəşr, 1961. - s.418-430.

330. Rəşidov Məmməd. «Aydınlıq gecələr haqqında //Ədəbiyyat qəzeti. - 1946. - 16 oktyabr.

331. Rza Xəlil. Qəhrəmanlığın tərənnümü. («Şeyx Xiyabani» pyesi haqqında) //Sovet kəndi. - 1987. - 7 aprel.

332. Rza Xəlil. «Söyüdlü arx» romanının qəhrəmanı Nuriyyəyə açıq məktub //Azərbaycan gəncləri. - 1959. - 11 yanvar.

333. Rzayev Yaşar. «Sən həmişə mənimləsən» (Eyni adlı əsərin ADADT-nın qastrolu zamanı Lənkəran teatrında tamaşası haqqında) //Leninçi. – 1965. - lOiyul.

334. Rüstəmxan Sabir. İtirilmişlərin ağrısı //Sən ey böyük yaradan. - Bakı: Şərq-Qərb, 1997. -
s.3-5.

335. Rüstəmxanlı Sabir. Gecə zəngləri... //Ədəbiyyat qəzeti. - 1998. -7 avqust; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik,  1999. - s.301-306.

336. Rüstəmov Səid. Sevinc gətirir. (Yazıçının səhnə əsərləri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23noyabr.

337. Rüstəmova İ. «İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı» (Ə.Əfəndiyevin eyni adlı kitab haqqında) //Respublika. - 2000. - 8 oktyabr.

338. Sabir qızı Ülviyyə. İlyas Əfəndiyev haqqında yeni kitab (Ə. Əfəndiyevin «İlyas Əfəndiyevin yaradıcığı» kitabı haqqında) //Musavat. - 2000. - 4 oktyabr.

339. Salahov Tahir. Düşündürən dramaturq //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.183.

340. Salahova Aida. Bir qoca vardı... («Geriyə baxma, qoca» romanı haqqında) //Azərbaycan gəncləri. -1981. - 21 aprel.

341. Salahova Aida.  Qardaş xalqların  səhnəsində //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1986. - 12 dekabr.

342. Salahova Aida. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığının poetikası. Red. A.Qurbanov.  - Bakı; Yazıçı, 1984. - 136 s.

343. Salahova Aida. İlyas Əfəndiyevin bədii əsərlərində neoloqizmlər //Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi. Metodik məcmuə. - 1981. - №3. - s.29-31.

344. Salahova Aida. İlyas Əfəndiyev romanlarının dilində nəqli, sual və nida cümləsi //Azərbaycan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və mcəsənət seriyası. – 1981. -№1. - s.89-93.

345. Salahova Aida. Yeni həyata doğru. («Üçatılan» povesti haqqında) II Ədəbiyyat və incəsənət. -1981.-11 sentyabr.

346. Salayev E. Böyük ədibimiz, müdrik ağsaqqalımız. (İ.Əfəndiyev-80) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1994. - 27 may.

347. Saləddin Əli. Lazımlı vəsait. (Ə.Əfəndiyevin «İlyas Əfəndiyev» biblioqrafik göstəricisi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1986. - 7 mart.

348. Salmanov İslam. Müasirlik duyğusu ilə //İlyas Əfəndiyev. Üçatılan. - Bakı: Gənclik, 1982. -s.391-397.

349. Salmanov İslam. Psixoloji dram, psixoloji portret və dram dili. (Yazıçının dram əsərləri haqqında) //Ulduz. - 1980. - №9. - s.31-33.

350. Salmanov Ş. İnsanın axtarışı. («Sən həmişə mənimləsən» pyesi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1967. - 15 aprel.

351. Salmanov Şamil. Realist sənətkar. (1. Əfəndiyev – 70) //Bakı. - 1984. - 26may.

352. Salmanov Şamil. Sənətkarın mövqeyi.  (İlyas Əfdndiyev - 85) //Xalq qəzeti. - 1999. - 7 dekabr.

353. Salmanov Şamil. Yazıçı yolu //Ədəbiyyat qəzeti. - 2000. - 29 sentyabr.

354. Sarıvəlli Osman. «İntizar» //Ədəbiyyat qəzeti. -1945.- 17yanvar.

355. Seyidov Y. «DağIar arxasında üç dost» //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1963. - 28 dekabr.

356. Seyidov Y. Görkəmli nasir və dramaturq. (Anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Azərbaycan. -1974. - №11. - s.3-11.

357. Seyidov Y. İlyas Əfəndiyev. Həyatı və yaradıcılığı haqqında müxtəsər oçerk. - Bakı: Azərnəşr, 1975. - 235 s.

358. Seyidov Y. Mahnı ürəklərdə yaşayır. («Mah dağlarda qaldı» pyesi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1972. - 1 aprel.

359. Seyidov Y. Mənəvi birliyin qüdrəti. («Qəribə oğlan» komediyasının ADDT-da tamaşası haqqında) //Bakı, - 1973. - 16 may.

360. Seyidov Y. «Sarıköynəklə Valehin nağılı» (Eyni adlı roman haqqında) //Ulduz. - 1979. - №l. -
s.30-34.

361. Seyidov Y. «Seçilmiş əsərlər» (Yazıçın «Azərnəşr» tərəfındən buraxılmış eyni adlı kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1959. -9 may.

362. Səfərov C, Babayev Adil. İ.Əfəndiyev haqqında //Şanlı yol. - Bakı: Azərnəşr, 1974. - s.126-139.

363. Səfərova Ə. Teatrın axtarışları. («Sən həmişə mənimləsən» və «Mənim günahım» əsərləri haqqında. Xülasə) //Azərb EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası. - 1968. - №2. - s.129.

364. Səfiyev Arif. Azərbaycan dramaturgiyası müasir mərhələdə. - Bakı: Ozan, 1998. - s.12-40.

365. Səfiyev Arif. Dramaturgiya. (Məqalədə İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığından da danışılır) //Ədəbi proses-76. - Bakı: Elm, 1977. - s.90-117.

366. Səfıyev Arif. Sənətkar mövqeyinin müasirliyi (İ.Əfəndiyev-70) //Azərbaycan. - 1984. - №5. - s. 102-107.

367. Səmədzadə B. Hörmətli yazıçımız İlyas Əfəndiyev! («Dağlar arxasında üç dost» romanı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1964. – 19 sentyabr.

368. Səmimiyyət yazıçın ürəyidir. (Yazıçının yaradıcılıq planla haqqında söhbəti apardı F.Abbasov) //Bakı. - 1982. - 27 avqust.

369. Sənədli film çəkilir. (İ.Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığı haqqında («Sən həmişə mənimləsən» sənədli filminin çəkilişi haqqında) //Azərbaycan. – 1997. - 11 oktyabr.

370. Sərxanh S. Sənət güzəşti sevmir. (Yazıçı ilə söhbət) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1976. - 11 dekabr.

371. Səriyyə haqlıdırmı? Müzakirəni davam etdiririk. («Körpüsalanlar» əsərihaqqında) //Azərbaycan qadını. - 1962. - №1. - s.18.

372. Slovak dilində.  («Körpüsalanlar»,   «Söyüdlü arx» kitablarının Bratislavada nəşri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1981. - 25 sentyabr.

373. Son mənzilə: Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev ilə vidalaşma mərasimi //Ədəbiyyat qəzeti. - 1996.
-  11 oktyabr; Azərbaycan. -1996. - 5 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı:Gənclik,1999. - s.9-ll.

374. Soltan Maarif. Vida sözü əvəzi //Qobustan. - 1997. - №1; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.36-37.

375. «Söyüdlü arx» (Əsərin eston dilində nəşri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1970. - 24 oktyabr.
Sultanlı Ə. «Atayevlər ailəsi» //Sultanlı Ə. «Məqalələr. - Bakı: Azərnəşr, 1971. - s. 264-283; Azərbaycan. - 1955. - №6. - s.142-151.

376. Süleymanlı Mövlud. Nəsillərin görüşü //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.320-323.

377. Şahin S. Sənətkara layiq tədqiqat (Y.İsmayılovun «İlyas Əfəndiyevin yaradıcıq yolu» adlı kitabı haqqında) //Azərbaycan müəllimi. - 1992. - 8 may.

378. Şahsevənli Zülfüqar. Geriyə baxma, qoca (şeir) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1989. - 2 iyun.

379. Şahvələd Rza. «Bahar suları» (Əsərin ADDT-da tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1948. - 18 dekabr.

380. Şahvələd Rza. «İşıqlı yollar» (Əsərin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1947. - 26 iyul.

381. Şahvələd Rza. Yaradıcılıq yollarında. («Atayevlər ailəsinin Kirovabadda tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1955. - 9 iyul.

382. Şənol Ş. «İlyas Əfəndiyev» albom-monoqrafiyası çapdan çıxmışdır (Ə.Əfəndiyevin eyni adlı kitabı haqqında) //Xalq qəzeti. - 1996. - 5 dekabr.

383. Şərifov Hüseyn. Ümid verən yazıçı //Kommunist. - 1943 .- 8 dekabr.

384. Şıxlı İ. Hər şeydən əvvəl... («Unuda bilmirəm pyesinin ADADT-da tamaşaya qoyulması münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1968. - 30 noyabr; Şıxlı İ. Xatirəyə dönmüş illər. - Bakı: Yazıçı, 1980. - s.297-308.

385. Şuşalı Firudun bəy. Yaxşı dostdan doymaq olmaz. (Azərbaycan xalq musiqisi haqqında İlyas Əfəndiyevə cavab məktubu) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1990. – 18 may.

386. Tahir Söhrab. Əbədiyyəti gözlərimlə gördüm //Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.269-271; Azərbaycan. - 1998. - 3 oktyabr.

387. Tahirli A. Həmişəyaşar sənət və sənətkar //Azərbaycan müəllimi. - 2001. - 4 - 10 oktyabr.

388. Tahirli A. Sənətə, ədəbiyyata xidmət //Ədəbiyyat qəzeti. - 2000. - 7 iyul; Azərbaycan müəllimi. - 2000. - 29 iyun; Ədalət. - 2000. - 8 iyul.

389. Tahirli A. Sözün ağsaqqalı //Xalq qəzeti. - 2000. - 3 oktyabr.

390. Tahirli A. Sözün ağsaqqalı, ağsaqqal sözü //Sözlə yarananlar, sözü yaşadanlar. - Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları nəşriyyatı, 2001. - s.203-205.

391. Tahbzadə   Kamal.   Məhəbbətin  tərənnümü //Ədəbiyyat qəzeti. - 1997. - 3 oktyabr; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.142 - 148.

392. Talıbzadə Kamal. Yazıçnın ideyası və təhkiyə. («Saköynəklə Valehin nağılı» romanı haqqında
qeydlər) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1980. -4 aprel.

393. Tamaşanın səhnə ömrü uzanır. («Unuda bilmirəm» pyesinin 350-ci tamaşası haqqında məlumat)   //Ədəbiyyat   və   incəsənət. - 1981-23 oktyabr.

394. Tofiq Ş. O həmişə bizimlədir //Bakı. - 2000. - 6-12 oktyabr.

395. Turabov H. Bizim qəribə taleyimizdən bir lövhə. Xatirə //Azərbaycan. -1997. - 28 sentyabr;

396. Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.274-276.

397. Turabov H. İşıqlı yolların carçısı. (İ.Əfdəndiyev-80) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1994. - 27 may.

398. Vahabzadə Bəxtiyar. Dərin qatlara işıq. - Bakı: Yazıçı, 1986.-s.l 14-115.

399. Vahabzadə Bəxtiyar. Dramaturgiya (1945-1955) //Vahabzadə B. Sadəlikdə böyüklük. - Bakı: Yazıçı, 1978. - s.46-63.

400. Vahabzadə Bəxtiyar. Əziz qardaşım İlyas Əfəndiyev. (Yazıçın 80 illik yubileyi münasibəti) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1994. - 27 may.

401. Vahabzadə Bəxtiyar. İlyas Əfəndiyev haqqında //Azərbaycan. - 1974. - №11. - s.13.

402. Vahabzadə Bəxtiyar. İlyas Əfəndiyevi xatırlayarkən... // Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.169-170.

403. Vəkil Əli. Qardaş xalqların səhnəsində. (Yazıçının əsərrinin SSRİ xalqları səhnəsində oynanılması haqqında) //Ədəbiyyat və  incəsənət.  — 1974. - 23noyabr.

404. Vəliyev ƏIi. Görkəmli sənətkar. (Anadan olmasının 60 illiyi) //Azərbaycan gəncləri. - 1974. - 16 noyabr.

405. Vəliyev Əli. Müasirlik böyük şərtdir. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Sarıköynək Valehin nağılı» romanının müzakirəsində çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 14 may.

406. Vəliyev K. Elat dastanı. («Üçatılan» kitabı haqqında) //Bakı. - 1983. - 9 fevral.

407. Vəliyev Kamil, Məmmədov Cahangir. Arazboyu dastanı («Geriyə baxma, qoca» romanı haqqında) //Kommunist. - 1981. - 19 iyul.

408. Vəliyev M. Realizm - sənətkarlığın əsas şərtidir //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1955. - 16 iyul.

409. Yaxşı dram əsərləri mükafatlandırılmışdır. (Ə.Məmmədxannın «Şərqin səhəri» və I.Əfəndiyevin «lşıqh yollar» əsərləri haqqında) //Kommunist. - 1947. - 16 noyabr.

410. Yaşar Q. Ayrılıq unudulmur... («Unuda bilmirəm» pyesinin ADADT-da tamaşası haqqında) //Yaşar Q. Səhnəmiz və müasirlərimiz. - Bakı: Azərnəşr, 1972. - s.222-232.

411. Yaşar Q. Boy çiçəyinin ətri... («Sən həmişə mənimləsən» pyesi haqqında) //Yaşar Q. Səhnəmiz
və müasirlərimiz. - Bakı: Azərnəşr,  1972. - s.214-221.

412. Yaşar Q. Dramaturgiyada janrlar zənginliyi və yüksək realizm uğrunda. (Son iki ilin dramaturgiyasına bir nəzər) //Yaşar Q. Səhnəmiz və müasirlərimiz. - Bakı: Azərnəşr, 1972. - s.83-132.

413. Yaşar Q. Konfliktlərimiz və qəhrəmanlarımız //Yaşar Q. Səhnəmiz və müasirlərimiz. - Bakr. Azərnəşr, 1972. - s.233-242.

414. Yaşar Q. Unudulmur. («Unuda bilmirəm» pyesi ADADT-nın sahnəsində) //Kommunist. - 1968. - 25 dekabr.

415. Yazıçı haqqında söz //Anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə məqalələr //Azərbaycan. - 1984. - №5. - s.112-114

416. Yazıçı İ.Əfəndiyevin  yaradıcıq hesabatı. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1944. - 23 mart.

417. Yazıçı İ.M.Əfəndiyevin Oktyabr inqilabı ordeni ilə təltif edilməsi haqqında SSRİ A Soveti Rəyasət heyətinin fərmanı //Kommunist. - 1974. – 16 noyabr.

418. Yusifzadə Camal. «Belə gözləmirdim» (M.İbrahimovun «Yaxşı adam», İ.Əfəndiyevin «Mah dağlarda qaldı» əsərrinin Lənkəranda tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 14 aprel.

419. Yusifzadə Camal. Tamah və məsuliyyət hissi («Bağlardan gələn səs» pyesinin ADADT-da tamaşası münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1975. - 15noyabr.

420. Yusifli Vaqif. Boy çiçəyinin ətri. (İlyas Əfəndiyev- 80) //Respublika. - 1994. - 17 may; Dilsuz, Tahirli A. Sən həmişə bizimləsən. - Bakı: Gənclik, 1999. - s.361-364.

421. Yusifli Vaqif. Xatirələr yaşayır //Ədəbiyyat və incəsənət, -1987. - 1 yanvar.

422. Yusifli Vaqif. Nəsr: konfliktlər, xarakterlər. - Bakı: Yazıçı, 1986. - 168 s.

423. Yusifov X. Üç dost haqqında. («Dağlar arxasında üç dost» romanı haqqında) //Sovet kəndi. -1964. – 3 mart.

424. Yusufov Əlikram. «Unuda bilmirəm» (Eyni adlı əsərin tamaşası haqqında) //Kirovabad kommunisti. - 1969. - 6 noyabr.

425. Yüksək idealların tərənnümü. (Anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş yığıncaq haqqında) //Azərbaycan gəncləri. -1984. - 5 iyun; Azərbaycan pioneri. - 1984. - 6 iyun.

426. Yüz yaşını görək, ustad! (Yazıçının 80 illiyi ilə əlaqədar müsahibə. Qələmə aldı Ş.Əkbərzadə.) //Mədəniyyət. - 1994. - 30 may.

427. Zamanov Abbas. Dünənin səsi - bıı günün nəfəsi. Yeni tamaşa: «Xurşudbanu Natəvan» //Kommunist. -1981. - 4 oktyabr.

428. Zeynalov Əli. Sən həmişə mənimləsən. (Yazıçının yaradıcılığı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 23 noyabr.

DİGƏR DİLLƏRDƏ

429. Akpinar Yavuz. Azərbaycanda teatrın doğuşu və genişlənməsi //Akpinar Yavuz. Azərbaycan ədəbiyyatı araşdırmaları. - İstanbul,  1994. - s.66-67.

430. «Bizim qəribə taleyimiz» və «SevgiIilərin cəhənnəmdə vüsalı»  əsərlərinin  Türkiyədə ADADT-nın qastrolu haqqında //Tanıtım. - 1990. - №l31. - s.31-36 (türk dilində).

431. Çakur Y. İ.Əfəndiyev haqqında bir neçə söz //Yaunas qramatas. - 1967. - №5. - s.12-13 (latış dilində).

432. Əfəndiyev Əmin. Azərbaycanın xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev. (1914-1996) //Türkiyə Araşdırmaları İnstitut dərgisi (Ərzurum). - 1999. - №13. - s.325-334.

434. Əfəndiyev Əmin. İlyas Əfəndiyev. Albom-monoqrafıya. - Bakı: İşıq, 1996. - s.190-195. - (türk dilində).

435. Əfəndiyev Əmin. İlyas Əfəndiyev.  Albom-monoqrafıya. - Bakı: İşıq, 1996. - s.203-208. -(ingilis dilində).

436. Əfəndiyev İlyas //Dünya ədəbiyyatı. c.2. - Budapeşt, 1972. - s.962 (macar dilində).

437. Əfəndiyev İlyas. Həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat) //Sovet ədəbiyyatı. - 1978. - №9. - s.178 (alman dilində).

438. Əfəndiyev İlyas. Həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat) //Sovet ədəbiyyatı. - 1978. - № 9.- s.186 (ingilis dilində).

439. Əfəndİyev İlyas. Həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat) //Sovet ədəbiyyatı. - 1978, - № 9. - s.185 (ispan dilində).

440. Əfəndiyev İlyas. Həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat) //Sovet ədəbiyyatı. - 1978. - №29. - s.178 (fransız dilində).

441. Əfəndiyev İlyas Məmməd oğlu. Qısa bioqrafık oçerk. //Moldav Sovet Ensiklopediyası. 2-ci cild. - Kişinyov, 1971. - s.503 (moldav dilində).

442. Əliyev R. Amalyanın hərarəti. (A.Pənahovanın «Sən həmişə mənimləsən» pyesindəki Nargilə rolu haqqında) //Leninets. - 1965, - 11 mart (başqırd dilində).

443. Əziz İlyas Əfəndiyev. (Anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə) //Qrakan Adrbecan. - 1974. - №6. - s.28-29 (erməni dilində).

444. İlyas Əfəndiyev. Qısa bioqrafık məlumat. //Yazıçılar ensiklopediyası. İki cilddə. 1-ci cild. - Praqa, 1977. - s.120 (çex dilində).

445. İlyas Əfəndiyev. //Türk dili və ədəbiyyatı ensiklopediyası. C.4. - İstanbul, 1981. - s.374-375.

446. Keblene S. İlyas Əfəndiyev. Həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat. //SSRİ xalqlarının yazıçıları: Biblioqrafiya. - Vilnüs, 1973. - s.40-41 (litva dilində).

447. Salahova Aida. Dostluq müğənnisi. (Yazıçının yaradıcılığı haqqında) //Qrakan Adrbecan. -1981. - №4. - s.101-105.

448. V.Xanoğlan. İlyas Əfəndiyev əsərlərinin tamaşa və ekran proyeksiyaları // "Musigi Dünyası" № 1/2011 (46)