ARXİVLƏR

 

BİBLİOQRAFİYA

                                             

 

DÖVRÜ MƏTBUATDA VƏ MƏCMUƏLƏRDƏ DƏRC EDİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


HEKAYƏLƏR


1. Abidin yuxusu //Ədəbiyyat qəzeti. - 1991.- 28 iyun.

2. Aydınlıq gecələr //Revolyusiya və kultura. -1941.- №23.-S.46-64.

3. Bahar buludları //Ədəbiyyat qəzeti. - 1945. -18, 25 sentyabr.

4. Balıqçılar. Kinonovella //Vətən uğrunda. - 1942. - №12. - s.12-16.

5. Berlində bir gecə //Ədəbiyyat qəzeti. - 1939. - 26 yanvar; 1999. - 26 noyabr.

6. Cavan yolçu //Ədəbiyyat qəzeti. - 1945. - 10 mart.

7Ceyran ovu //Pioner. - 1947.- №2. - s.16.

8. Cəbhə dostları //Ədəbiyyat qəzeti. - 1942. - 21 yanvar.

9. Daş hasar //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1976. - 3 aprel.

10. Durnanın günahı //Vətən uğrunda. - 1942. -№9. - s.36-41; Vətən səsi. - Bakı: Azərnəşr,
1945.-s.257-267.

11. Görüş //Ədəbiyyat qəzeti. - 1951. - 17 oktyabr; Yaradan əllər. - Bakı: Azərnəşr, 1962. - s.100-110.

12. Gözlənilməyən sevgi //Revolyusiya və kultura. -1939. - №5. - s.64-70.

13. Gül satan //Ədəbiyyat qəzeti. - 1945. - 10 mart.

14. Gülaçar //Azərbaycan qadını. - 1953. - №5. - s.16-19.

15. Gülaçar //Azərbaycan sosialist kənd təsərrüfatı. - 1953. - №26. - s.14-16; Yaradan əllər. - Bakı: Azərnəşr, 1962. - s. 110-131; Ədəbiyyat qəzeti. -1941. - 5 yanvar.

16. Hacı Axundun cənnət bağı necə oldu. Xatirə-hekayə //Ədəbiyyat qəzeti. - 1994. - 4 mart.

17. Henrixin üsyanı //Ədəbiyyat qəzeti. -1941.-10 oktyabr.

18. Həyatın  əbədi  ahəngi //Ədəbiyyat qəzeti. -1991. - 28 iyun.

19. Xəncər //İnqilab və mədəniyyət. - 1948. - №5. - s.25-37.

20. İsa-Musa //Ədəbiyyat qəzeti. -1991. - 28 iyun.

21. İz ilə //Azərbaycan sovet uşaq ədəbiyyatı antologiyası. - Bakı: Gənclik, 1976. - s. 199-204; Pioner.-1950. - №53. - s.3-6

22. Qarı dağı //Ədəbiyyat qəzeti. - 1944. - 24 aprel.

23. Qəhrəman ilə bülbülün nağılı //Ədəbiyyat qəzeti. - 1944. - 1 mart.

24. Qəhrəmanın  nişanlısı //Ədəbiyyat qəzeti. -1942.-3sentyabr.

25. Qırçı və qızıl gül //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1962. - 12 may; Salam Azərbaycan! (Azərbaycan şair və nasirlərinin əsərləri). - Bakı: Gənclik, 1970. - s.167-181.

26. Qoruqlarda. //Pioner. - 1948. - №5. - s. 13-16; №6.-s.4-7.

27. Muğan gözəli //Ədəbiyyat qəzeti. - 1941. - 5 yanvar.

28. Murad dayının sevinci//Pioner. -1948 - №I0. - s.4-7.

29. Sağsağan. //Ədəbiyyat qəzeti. -1991. - 28 iyun.

30. Sən ey böyük yaradan! //Ədəbiyyat qəzeti. -1991. – 28 iyun.

31. Sən ey qadir məhəbbət / /Ədəbiyyat qəzeti. -1943.-1 dekabr.

32. Su dəyirmanı //Azərbaycan. - 1954. - №11. - s.24-49.

33. Şair Səməd Vurğun haqqında hekayə //Ədəbiyyat və incəsənət - 1973. - 20 oktyabr.

34. Şəhərdən gələn ovçu //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1956. - 12may

35. Tar çalındı //Ədəbiyyat qəzeti. - 1943. - 14 sentyabr.

36. Turac //Pioner. - 1947. - №l. - s. 7-8.

37. Yaylaq qonşumuz //Azərbaycan. - 1955. - №7. - s.9-17.

38. Yasəmən ağacı //Pioner. - 1948. - №1. - s.3-4.

39.  Yun şal //Azərbaycan hekayələri. İki cilddə. - 2-ci cild. - Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. - s.325 - 366; Ədəbiyyat və incəsənət. - 1957, - 10 fevral.

40. Yusif və Esfir. (Sənətkar dostum Mikayıl Mirzəyevə ithaf edirəm) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1991. - 15 mart.

41. Zəmidə bir turac səslənirdi //Azərbaycan sovet uşaq ədəbiyyatı antologiyası. - Bakı: Gənclik, 1976. - s. 197-199.

 

ROMAN VƏ POVESTLƏR | DRAM ƏSƏRLƏRİ | OÇERKLƏR | MƏQALƏLƏR