ARXİVLƏR

 

BİBLİOQRAFİYA

                                             

 

DÖVRÜ MƏTBUATDA VƏ MƏCMUƏLƏRDƏ DƏRC EDİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


MƏQALƏLƏR


1. «Antonio və Kleopatra» (V.Şekspirin eyni adlı əsərinin tamaşası haqqında) //Bakı. -1964. - 13 may.

2. Arzuların  nümayişi.  (1 May münasibətilə) //Kommunist. - 1983. - 1 may.

3. «Aslan yatağı». (M.Təhmasibin eyni adlı əsərinin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1942. - 11 aprel.

4. Aşağı mətbuata rəhbərliyi canlandırmalı //Yeni yol. - 1938. - 27 dekabr.

5. Azadlıq carçısı. (C.Cabbarlı-70) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1969. - 4 yanvar.

6. Azərbaycan kino sənəti nə üçün geridə qalır?
//Ədəbiyyat qəzeti. - 1952. - 16 noyabr (İ.Qasımov və H.Seyidbəyli ilə birlikdə).

7. «Azərbaycan qadını» jurnalının səhifələrində.
(Jurnalda gedən bəzi nöqsanlar haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1953. - 27 iyun.

8. Azərbaycan  Respublikası uşaq yaradıcılığı olimpiadası //Ədəbiyyat qəzeti. - 1940. - 15 iyul

9. Azərbaycan sovet dramaturgiyası //Azərbaycan. - 1954. - №7. - s.148-170.

10. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında yaradıcılıq hesabatında çıxışı //Ədəbiyyat qəzeti. - 1944. - 23mart.

11. Azərbaycan yazıçılarının  üçüncü  qurultayı //Kommunist. – 1958. - 30 noyabr.

12. Bağlar şəhəri. (Quba haqqında) //Kommunist. – 1957. - 25oktyabr.

13. Bahar duyğuları //Bakı. – 1968. - 20 mart.

14. Bahar əhvalatları. (Yazıçının qeydləri) //Kommunist. 1966. - 27 may.

15. Bahara alqış! //Kommunist. – 1967. - 21 mart.

16. «Bakıdan Göy göIə». (Eyni adlı kinofilm haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1947. - 19 noyabr.

17. «Bataqlıq soldatları». (Eyni adlı filmə resenziya) //Yeni yol. – 1938. - 14 dekabr (Ə.Bəbirlə birlikdə).

18. Bəşəriyyətin müqəddəratı üçün yüksək məsuliyyət //Kommunist. – 1986. - 21 avqust.

19. Bir neçə söz. (S.Rəhmanın komediyaları haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. - 17 mart.

20. Bir yay axşamı. (S.Rəhimovun vəfatı münasibətilə) //Azərbaycan. - 1983 - №11. -  s.95.

21. Biz  istərdik  (Zaqafqaziya  respublikalarında tərcümə edilən əsərlər haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. - 6 yanvar.

22. Biz ürək dostuyuq! Bizim yolumuz xalqın birliyi yoludur. //Azərbaycan kommunisti, 1988. - №4. - s.13-15

23. Biz və illər //Kommunist. -1965. -1 yanvar.

24. Biz Vurğunu görmüşük. («Ulduz» jurnalının sorğusuna cavab) //Ulduz. – 1976. - №9. - s.36-37.

25. Bizim baharımız // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1954. - 1 may.

26. Bizim sevincimiz. (Sovet yazıçılarının İkinci Ümumittifaq qurultayı haqqında) //Azərbaycan. - 1955. - №2. - s.20-22.

27. Bizim sorğu. Redaksiyanın suallarına yazıçının cavabı //Azərbaycan. - 1982. - №l. - s.100-104.

28. Bizim sosialist vətənimiz //Ədəbiyyat qəzeti. – 1952. - 6 noyabr.

29. Boy çiçəyi. (Müəllif «Sən həmişə mənimləsən» pyesi haqqında) //Azərbaycan gəncləri. -  1964. - 25 dekabr.

30. Böyük bayram şərəfinə //Kommunist. –1957. - 14 sentyabr.

31. «Böyük dayaq» romanı haqqında (M.İbrahimovun eyni adlı əsəri) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1957. - 5 oktyabr.

32. Böyük dostluq. (SSRİ-nin təşkil olunmasının 50 illiyi haqqında) //Bakı. – 1972. - 29 dekabr.

33. Böyük dostluq. (Ukraynanın Rusiya ilə birləşməsinin 300 illiyi münasibətilə) //Kommunist. – 1954. - 25may.

34. Böyük həvəs, yüksək bədiiliklə! //Kommunist. – 1963. - 26mart.

35. Böyük humanist. (Abdulla Şaiq-90) //Azərbaycan. – 1972. -№3. - s.l57-164.

36. Böyük xalq şairi. (S. Vurğun-50) // Təbliğatçı. – 1956. - №5. - s.57-62.

37. Böyük ilhamla... sənətkarlıqla... (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında) //Kommunist, 1964. 11 mart.

38. Böyük qayğı, böyük məhəbbət. (SSRİ - də pul islahatı, ərzaq və sənaye malları üçün kartoçkaların ləğv edilməsi haqqında) // Ədəbiyyat qəzeti. – 1947. - l dekabr.

39. Böyük ümidlər baharı // Bakı. – 1961. - 30 aprel

40. Bütün əsərlərimi qəlbimə yaxın bilirəm. (Yazıçının 80 illiyi ilə əlaqədar müsahibə. Yazdı Mehriban xanım) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1994.- 27 may.

41. Cavan dramaturqlar //Azərbaycan. - 1955. - №12. - s.135-146.

42. Çətinliklərə dözməyə məcburuq. (Yazıçı ilə müsahibəni apardı Kamilə Nemət) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. -6 noyabr.

43. Çiçəklənən mədəniyyətimiz //Azərbaycan. - 1957. - №2. - s.18-23.

44. Çox dəyərli yaradıcılıq ömrü. (Mir Cəlal-60) //Kommunist. - 1968. - 18 may.

45. Çovğunlu bir qış günündə. Xatirələrlə başbaşa //Ulduz. - 1988. - №26.- s.2-7.

46. Dalğalar arasında həyat... («Xəzər neftçiləri haqqında dastan» adlı filmə rəy) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1954. - 1 yanvar.

47. Daşların poeziyası. (Ə.Kürçaylının «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində dərc etdirdiyi «Daşlar» silsiləsindən olan şeirləri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.-1978.-25 noyabr.

48. Dinc quruculuq ili. (Yeni il münasibəti ilə) //Azərbaycan gəncləri.-1952.- 31 dekabr.

49. Dosthıq töhfələri. Açıq məktub. (A.Abdullanın Ukrayna ədəbiyyatından tərtib və tərcümə etdiyi kitablar haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1980.- 8 fevral.

50. Dostum haqqında söz. (Hüseyn Abbaszadə-70)// Ədəbiyyat qəzeti.- 1992.- 20 noyabr.

51. Dostumuzu xatırlayarkən. (Əli Vəliyev haqqında) // Azərbaycan, 1987. - №5. - s.117-131.

52. Dövrümüzün tələbi. (Dramaturgiya və müasirlik) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1960. - 29 oktyabr.

53. Dövrün böyük ideyalarını əks etdirən əsərlər uğrunda //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1957.- 24 mart.

54. Dramaturgiyamız böyük vəzifələr qarşısında //Kommunist.- 1961.- 26 aprel.

55. Dramaturgiyamızın bəzi məsələləri haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət.-1953.-14 noyabr.

56.Dramaturgiyamızın bəzi vəzifələri haqqında (Yazıçıların V qurultayının  materiallarından) // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1971. - 19 iyun.

57. Dramaturq və teatr. (Yazıçı ilə söhbət) // Bakı. - 1980. - 16 oktyabr.

58.  Dühanın qüdrəti. (L.N.Tolstoy haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1978. - 9 sentyabr.

59.  Dünya geniş olsa da. (Cəfər Cabbarlı-75) // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1989. - 15 sentyabr.

60. Dünyadan talecə incimiş adamların yazıçısı. (Müsahibəni apardı İsiboğlu) // Xəzər.- 1992.- №1-2.- s.31-37.

61. Duyğuların estafeti. (Professor Əhəd Bağırzadə haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1983.-29 iyul.

62. Ədəbi axtarışda. (Afaq Məsudun yaradıcılığı haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət.-1985.- 13 sentyabr.

63. Ədəbi ictimai fikrimizin salnaməsi //Ədəbiyyat qəzeti.-1996.-10 iyul.

64. Ədəbi tənqidimiz barədə bəzi fikirlər: mülahizələr, mübahisələr //Ədəbiyyat və incəsənət.-1983.-28yanvar.

65. «Əfsanəli dağlar». (Ə.Məmmədxanlının eyni adlı əsəri haqqında) // Ədəbiyyat qəzeti.- 1940.-23 fevral.

66. «Ələmdən-nəşəyə». (S.Rüstəmin ədəbi yaradıcılığının 30 illiyi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1954. - 30 yanvar.

67. Əli Tudə. (Şairin yaradıcılığı haqqında)//Kommunist. - 1948. - 17 yanvar; Sovet Ermənistanı. - 1948. - 1 yanvar.

68. Ən səmimi, ən coşqun hisslərlə... (Asiya Afrika yazıçılanın Daşkənd konfransı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət, 1958, 4 oktyabr.

69. Əsəri də, tamaşanı da istedad yaradır. (Xalq yazıçısı ilə müsahibəni  apardı   C.Yusifzadə) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1987. - 22 may.

70. Fəxr edirik! (Bir qrup Azərbaycan yazıçılarına hökumət mükafatlarının verilməsi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1980. - 23 may.

71. Fərəhli hadisə. (S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının 50 illiyi münasibətilə) //Kommunist.-1972.-6 fevral.

72. «Fəryad» haqqında mülahizələrim. (Mehdi Hüseynin əsərinə resenziya)//Ədəbiyyat qəzeti. - 1946. - 3 iyul.

73.   Fəzanın fəthi. (Sovet peykləri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1958. - 24 may.

74. «Fırtına» (Sovet dramaturqu Bill-Belotserkovskinin əsəri Mossovet adına teatrın Bakıda qastrol tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.-1956.-l0 iyun.

75.  Fikrimizin tərcümanı. («Azərbaycan» jurnalının 50 illiyi) //Azərbaycan. - 1973. -  №3.-
s.112.

76. Geniş yaradıcılıq üfüqləri. (S.Rəhimovun yaradıcılığı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1959.-31 oktyabr.

77. Gələcək günlər. (Mingəçevir şəhəri haqqında) //Kommunist. - 1946. - 5 dekabr.

78. Gələcəyə çağırış //Kommunist.-1978.-21 noyabr.

79. Gənc bir dramaturq haqqında. (Səttar Axundovun pyesləri haqqında). - //Ədəbiyyat qəzeti. - 1948. - 31 mart.

80. Gənc nəslin tərbiyəsi uğrunda. («Gəncliyin səsi» almanaxında əsərləri dərc edilmiş yazıçılar haqqında) //Gəncliyin səsi.  1-ci kitab. - Bakı. - 1955. - s.3-6.

81. Gənclik ehtirası. (S.Rüstəmin anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə) //Kommunist. -1986. - 16 mart.

82. «Gənclik» povesti. (S.Qədirzadənin eyni adlı əsəri haqqında) //Azərbaycan.-1953.- №7.- s.165-170.

83. «Göy göl düşüncələri» haqqında. (Zeynal Xəlilin şeirləri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1956. - 23dekabr.

84.  Göy qurşağıtək... (Tahir Salahovun SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülməsi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1968. - 16 noyabr.

85. Gözəl hədiyyə. (Bakıda Aktyor evinin istifadəyə verilməsi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1971. - 9oktyabr.

86. Gözəl insan. (Şair Ə.Əlibəyli haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1968. - 11 may.

87. Gözəl sənətkar. (O.Sarıvəlli - 50) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1955. - 19 dekabr.

88. Gözəl tamaşalar yaradın! (Kirovabad Dövlət Dram Teatrı haqqında) //Kommunist. - 1958. - 24 aprel.

89.  Gözəllik haqqında qeydlər //Azərbaycan qadını.- 1964. - №3. - s.l8.

90. Həkim-yazıçı. (Ə.Ağabəylinin anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1983.- 11 mart.

91. Həqiqi sənət yollarında (Yazıçı ilə müsahibə. Qələmə aldı Dilsuz) //Azərbaycan. - 1984. -   №5. - s.107-111.

92. Hər bir əsərim ömrümün bir parçasıdır. Yazıçı ilə müsahibəni apardı A.Əmrahoğlu) /Ulduz.- 1990.- №29.- s.60-66.

93. «Həyat» yeni quruluşda. (M.İbrahimovun eyni adlı pyesinin ADDT-da tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1954. - 9 oktyabr.

94. Həyatı dərindən öyrənək! //Ədəbiyyat qəzeti. – 1951. - 5iyun.

95. Həyatla daim təmasda. Sənətkar və zaman. (Söhbəti yazdı M.Həsənzadə) //Kommunist.-  1981. - 27dekabr.

96. Xalq  işinin  yetişdirmələri // Kommunist. - 1939. - 15 dekabr (V.Seyidzadə ilə birlikdə).

97. Xalq yazıçısı. (Əli Vəliyev haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1974.- 14 sentyabr.

98. Xalqın istedadı. (Azərbaycan xalqının qədim və zəngin mədəniyyəti haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1970. - 1 oktyabr.

99. Xalqlar dostluğunun bayramı (Azərbaycan-özbək ədəbiyyatı həftəsi münasibətitə) //Kommunist.-1960.- 5 may.

100. Xalqlar sülh bayrağı altında birləşir //Ədəbiyyat qəzeti. - 1950. - 17 oktyabr.

101. Xalqların iradəsi sarsılmazdır. (ABŞ-ın xarici siyasəti haqqında) // Ədəbiyyat qəzeti.- 1952. - 5 aprel.

102. Xalqların iradəsi sarsılmazdır. (Sülh uğrunda mübarizə haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti.-  1951.- 6 oktyabr.

103. Xanəndəlik və müğənnilik sənəti haqqında // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. -17 sentyabr.

104. «Xəzər üzərində şəfəq». (F.Qasımovun eyni adlı əsərinin S.Vurğun adına Rus Dram Teatrında tamaşası haqqında) //Azərbaycan gəncləri. - 1950. - 11 iyun.

105. Xoşginabinin hekayələri haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1956. - 22 aprel.

106. İlham mənbəyimiz xalqdır //Bakı. - 1971. - 14 iyul.

107. İllər və nəsillər //Kommunist. - 1966. - 29 mart.

108. İnam yoluna çıraq tııtulsun gərək. (Yazıçı ilə müsahibəni yazdı A.Niftəliyev) //Kommunist. - 1989. - 15yanvar.

109. «İntiqam». (Cahanbaxışın eyni adlı kitabı haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1940. - 11 fevral.

110. İstedad və mövzu.  (Müasir dramaturgiyamız haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.-  15 may.

111. İstedadın sönməzliyi. (S.Rüstəm-70) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1976.- 27 mart.

112. İstedadlı nasir. (Mir Cəlal-50) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1958. - 26 aprel.

113. Kamil sənət abidələri yaradaq! //Azərbaycan, 1959. - №26. - s.37-39.

114. Karvan gedir (F.Şuşalıya açıq məktub) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1990. - 8 mart.

115. «Kəndçi qızı» haqqında fikirlər. (M.İbrahimovun eyni adlı komediyası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət,1963,26 yanvar.

116. Kərəmovçuluğa atəş! (S.Rəhman «Toy» komediyası haqqında) //Kommunist. - 1964. - 5 yanvar.

117. Kolxoz həyatından roman. (Yazıçı yaradıcılıq planları haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti.-  1947. - 1 yanvar.

118.   Kommunizm bayrağını daha da yüksəldək // Ədəbiyyat qəzeti.- 1953.- 7 mart.

119. «Qara daşlar». (Eyni adlı kinofilm haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1957.- 5 may.

120. Qaraqum çöllərində. (Türkmənistan kanalının çəkilməsi haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti.-  1950.- 17 sentyabr.

121. «Qartal» haqqında bir neçə söz. Cənubdan səslər. (Cənubi Azərbaycan şairi Gəncəli Səbahinin eyni adlı kitabı haqqında) //Azərbaycan müəllimi. - 1982. - 10 mart.

122. Qiymətli əsər. (İ.Qasımov və H.Seyidbəylinin «Uzaq sahillərdə» povesti haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1954. - 13 fevral.

123. Qubanın bağları. (Yazıçı və beşillik) //Kommunist. - 1978. - 4, 5, 8 oktyabr.

124. Qüdrətli   sənətkar. (Q. Qarayev   haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1968. - 25 may

125. Qürur hissi. (Yeni il və yazıçıların vəzifələri) // Kommunist. - 1971. - 22 dekabr.

126. Lənkəranın üfüqləri //Kommumst.- 1974.- 4 aprel.

127. Markar Davtyan. (Azərbaycan Ali Sovetinə deputatlığa namizəd haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1951. - 15 fevral.

128. May bayramı //Kommunist. - 1948. - 1 may.

129. May səhəri //Azərbaycan gəncləri. – 1952. - l may.

130. Mədəniyyətimizin parlaq ulduzu. (M.F.Axundov 170) //Azərbaycan .- 1982. -  №l0. -   s.19-20.

131.   Məhəbbətlə,  hörmətlə...   (Q.Sundukyan-150) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1976. - 22 may.

132. Mənəvi sərvətimiz (Yazıçı ilə müsahibəni apardı Ə.Məmmədov) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. - 11 may.

133. Mənəvi yüksəliş aynası. (Teatrımızın inkişafı haqqında) //Bakı. - 1969. - 13 sentyabr.

134. «Mənim analı dünyam» (C.Əlıbəyovun eyni adlı romanı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974. - 15iyun.

135. Mənim arzularım. (Azərbaycan teatrının inkişaf yolları haqqında) //Kommunist. - 1986. – 7 sentyabr.

136.  Mənim 1967-ci ilim. (Yazıçı ilə müsahibə) //Bakı. - 1967. - 30 dekabr.

137.  Mənim Nuriyəm. («Söyüdlü arx» romanı haqqında) //Azərbaycan qadını. - 1960. - №4. - s.23.

138. Mənim ölkəm //Kommunist. 1962. - 30 dekabr.

139. Mənim ssenari macəram, yaxud Sara xanımı ilk dəfə eşidəndə. (Sara Qədimova haqqında xatirə) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1993. - 5 fevral.

140. Mənliyimiz və mədəniyyətimiz. (Son 70 ildəki mənəvi aləmimizə bir nəzər) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1991. - 11 yanvar.

141. Mərdlik ocağı. (Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının 100 illiyi münasibətilə) //Kommunist. - 1974. - 31 may.

142. 1964-cü il haqqında düşünərkən... //Bakı. - 1963. - 31 dekabr.

143. Mirzə İbrahimov //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1958. - l mart.

144. Mövzu və sənətkarlıq //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1970. - 4 aprel.

145. Muğan mübarizədə. (Yazıçı və həyat) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1962. - 6 oktyabr.

146. Muğam və müasirlik //Mədəniyyət. - 1992. - 13 fevral.

147. Müasir problemlər yazıçısı. (H.Abbaszadə-60) //Kommunist. - 1982. - 23 noyabr.

148. Müasirlərimiz tərənnüm olunacaqdır //Bakı. - 1966. - 31 oktyabr.

149. Müasirlik böyük şərtdir. (Müəllif «Sarıkoynək və Valehin nağılı» romanı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1977. - 14 may.

150. Müasirlik diqqət mərkəzində olanda. (İmran Qasımov-60) //Ulduz. – 1978. -  №3. - s.12-13; Azərbaycan. - 1978. -  №11. - s.178-180.

151. Müasirlik. Sənətkarlıq. Xəlqilik. (Musiqimiz haqqında bəzi qeydlər) //Kommunist. – 1980. - 3 iyul.

152. Müasirlik uğrunda. (Azərbaycan romanının yaradıcılıq problemləri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1963. - 7 sentyabr.

153. Müasirliyi sevirəm //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1967. - 11 may.

154. Mübariz şair. (S.Rüstəm-50) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1956. - 25 noyabr.

155. «Müharibə» romanı haqqında. (Ə.Əbülhəsənin eyni adlı əsərinin çapdan çıxması münasibətilə) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1948. - 16 fevral.

156. «Müsibəti Fəxrəddin». (N.B.Vəzirovun eyni adlı  əsərinin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1940. - 26 may.

157. Namuslu fəhlələrin sırasını çoxaltmalı //Yeni yol. - 1939. - 4 yanvar.

158. Natəvan.   (Şairin   yaradıcılığı   haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1942. - 31 may. /M.Hüseynlə birlikdə/.

159. Nəsrimiz sosialist realizmi yollarında //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1957. - 9 iyun.

160. Nəsrimizdə   istehsalat   sahələrinin   təsviri //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1954. - 4 dekabr.

161. Nəsrimizdə sənətkarlıq uğrunda //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1955. - 26 mart.

162. Nigar Rəfibəyli haqqında //İbrahimov Nazim. Rəsul Rza, Nigar rəfibəyli. (Foto-kitab). - Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı. - 2001. - s.164-165.

163. Nikolay Ostrovski. (Anadan olmasının 50 illiyi) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1954. - 25 sentyabr.

164. Nizami vətəni. (Yazıçı və həyat) //Kommunist. - 1965. - 25 iyul.

165. Noyabr düşüncələri //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1962.- 8 dekabr.

166. Od-su  qonşumuz.  (Azərbaycanda Gürcüstan mədəniyyəti ongünlüyü münasibətilə) //Kommunist. - 1971. – 15 aprel.

167. Ongünlüyə yeni nailiyyətlə gedirik. (Moskvada  Azərbaycan mədəniyyəti ongünlüyü) //Azərbaycan. - 1959. -  №5. - s.8-13.

168. Onu xatırlarkən. (S.Vurğun haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1959. - 28 mart.

169. Orfey  quyudan  çıxandan  sonra nə  gördü. (Müğənni Ağabala Abdullayev haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1992. - 10 yanvar.

170. Özbək musiqi, mah və rəqs ansamblı Bakıda //Ədəbiyyat qəzeti. - 1940. - 26 iyul

171. Parlaq istedad. (S.Rəhimov-60) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1960. - 9 aprel.

172. Parlaq ulduz. (Ü.Hacıbəyov-100) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1985. - 4 oktyabr.

173. Poladtək möhkəm. (Yazıçı yaradıcılıq planları  haqqında) //Bakı. - 1972. - 21 iyul
                                                                                                
174. Sabit Rəhman haqqında: Müasirlər yazmasa //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1989. - 13 oktyabr.

175. Sevinc və ilham çeşməsi //Kommunist. - 1961. - 6 sentyabr.

176. Səadətə, kommunizmə səs verdilər //Ədəbiyyat qəzeti. - 1953. - 19 mart. /Tələt Əyyubovla birlikdə/.

177. Səhnəmizin fəxri. (Fatma  Qədrinin anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1957. - 26 may.

178. Səmimi duyğular. (Xalqlar dostluğu mövzusu) //Sovet Ermənistanı. - 1960. - 24 yanvar.

179. Sənət güzəşti sevmir. (Yazıçı ilə söhbəli yazdı S.Səxavət) //Ədəbiyyat və incəsənət – 1976. -11 dekabr.

180. Sənətkar və zaman. (Yazıçı ilə müsahibəni apardı N.Əsədli) // Şəhriyar. - 1995. - 24 mart.

181. Sənətkarın ömür qüdrəti (Cəfər Cabbarlı -80) //Ulduz. - 1979. -  №3. - s. 12-13.

182. Sənətkarın taleyi.  (Rejissor Adil İskəndərov haqqında) //Azərbaycan. - 1987. -  №5. - s.l17-131.

183. Sənin böyük əməllərin.  (Kənd əməkçilərinin hünəri haqqında) //Azərbaycan kənd təsərrüfatı. -1959. – 7 noyabr.

184. Sizi xatırlarkən. (S.S.Axundov-90) //Kommunist. - 1966. – 19 yanvar.

185. Son   illərdəki   dramaturgiyamız   haqqında
//Azərbaycan. - 1959. -  №2. - s.210-224.

186. Sovet adamı //Bakı. - 1958. - 31 dekabr.

187. Sovet adamının dolğun təsviri //Ədəbiyyat incəsənət. - 1957. - 28 sentyabr.

188. «Sovet Azərbaycanı». (Eyni adlı kinofilm haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1951, - 5 may.

189. Sovet yazıçılarının üçüncü Ümumittifaq qurultayı və ədəbiyyatımızın vəzifələri //Azərbaycan. - 1959. -  №8. - s.151-161.

190. Sözü zaman deyəcək. (Xalq yazıçısı ilə müsahibə. Apardı V.Yusifli) //Mədəniyyət. - 1991.-20 fevral.

191.  Sülh hamımızın arzusudur //Bakı. - 1983. - 31 dekabr.

192. Sülh və azadlıq baharı //Kommunist. - 1956. - 1 may.

193. Sülh xoşbəxtlik ili //Kommunist. - 1956. - 1 yanvar.

194. Sülhə, gələcəyə inam hissi ilə //Kommunist. -1986.-31 yanvar.

195. Sürət...  sürət...  (Yazıçının yeni il arzuları) //Kommunist. - 1968. - 1 yanvar.

196. Şair-vətəndaş. (Xalq şairi R.Rzanın anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1970. - 13 iyun.

197. Şairənin qisməti (Nigar xanımı xatırlayarkən) //Sən ey böyük yaradan. - Bakı, 1997. - s.125.

198. Şairin heykəli. (Bakıda Sabirin heykəlinin açılışı münasibətilə). - //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1958.-10 may.

199. Şairin  lirası.  (B.Vahabzadənin SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülməsi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1984. - 16 noyabr.

200. Şelli bağları...  (Yazıçının Ağdam rayonundan qeydləri) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1953. - 17 oktyabr.

201. Şərəf iftixar işi //Yeni yol. - 1939. - 12 fevral.

202. Şöhrətli diyar. (Respublikamızın subtropik zonası olan Lənkəran və Masallı rayonları haqqında) II Kommunist - 1979. - 1 may.

203. Şuşa yollarında. (Yol qeydləri) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1949. – 6 oktyabr.

204. Tarzən. (Q.Pirimovun anadan olmasın 75 illiyi) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1955. - 30 oktyabr.

205. Teatr qayğıları.  (Yazıçı ilə müsahibə. Yazdı Ə.Məmmədov) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1985.
- 24 may.

206. Teatr və dramaturgiya məsələləri. Mülahizələr. (Müsahibəni apardı T.Mütəllimov) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1986. - 3 yanvar.

207. Təmiz və nikbin insan. (Yazıçı Ə.Ağabəyli haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1993. - 12 mart.

208. Təmiz və səmimi duyğular. (R.Rza haqqında) //Rəsul Rza xatirələr işığında. Tərt. edəni Anar. -Bakı; Azərbaycan Milli Ensiklopediya nəşriyyatı. - 2001. - s.29-30.


209.  «Tənək» povesti haqqında qeydlər.
(M.Davtyanın eyni adlı əsəri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1956. - 22 yanvar.

210. Tənqidçi həyatımızı irəli aparan yenilikləri duymalıdır.  (Azərbaycan  Yazıçılar İttifaqında tənqidə dair müşavirədə çıxışı) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1949. -5 iyul.

211. Təskinliyimiz. (Rəsul Rzanın vəfatı münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1981.- 10 aprel; Rəsul Rza xatirələr işığında. Tərt. edəni Anar. – Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediya nəşriyyatı, 2001.-s.495-496.

212. Tofiq  Kazımovu  xatırlayarkən.   Xatirələr, duyğular //Azərbaycan. - 1988. -  №2. - s.126-145.

213. Torpağın ətri //Azərbaycan pioneri. - 1965. - 5 oktyabr.

214. Unudulmaz yazıçı, böyük humanist. (Abdulla Şaiq-90) //Kommunist. - 1971. - 5 may.

215. Uşaqlar üçün yeni əsərlər yazaq //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1955. - 2 iyul.

216. Uşaqlarımız üçün ləyaqətli əsərlər yaradaq!
(Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının uşaq ədəbiyyatına həsr olunmuş plenumundakı məruzəsi) //Azərbaycan. - 1966. - №12. - s.177-185.

217. Vətən sevgisi. (Hərbi xidmətə çağırılmış gənclər haqqında) //Kommunist. - 1939. - 6 sentyabr.

218. Vətəndaşlıq ləyaqəti. (Həmidə xamın «Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim» kitabı barədə) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1981. - 3 aprel.

219.  «Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük». (N.B.Vəzirovun eyni adlı əsərinin tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1955. - 7 may.

220. Yaradıcıq ömrü //Kommunist - 1968. - 18 may.

221. Yaradıcılıq proqramımız. (Yazıçı gələcək planları haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1948. - 28 avqust.

222. Yazıçının qeydləri. (Ə.Vəliyevin «Çiçəkli» romanı haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1952. - 25 aprel.

223. Yeni əsərlərlə cavab verək! //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1956. - 18 mart.

224. Yeni hisslər, yeni fikirlər və yüksək səviyyə uğrunda.  (Ə.Cəmil,   N.Xəzri,   Q.Qasımzadə, Ə.Kürçaylının 1961-ci il yaradıcılığı haqqında) //Azərbaycan. - 1961. -  №7. - s.185-192.

225. Yeni il anketi. Yeni il yaradıcılıq planları haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1988. - 1 yanvar.

226. Yeni il duyğuları //Kommunist. - 1947. - 1 yanvar.

227. Yeni ilin böyük vəzifələri //Azərbaycan. - 1960. - №l. - s.3-5.

228. Yeni ilin töhfələri. (Yaradıcılıq planla haqqında) //Azərbaycan. - 1982. -  №12. - s.49.

229. Yeni  qələbələrə  doğru  //Ədəbiyyat  qəzeti. - 1949. – 5 fevral.

230. Yeni  qəzetimiz,  arzularımız.  («Azərbaycan» qəzetinin nəşri münasibətilə) //Azərbaycan. - 1989. - 2 oktyabr.

231. Yeni üfüqlər. (Yazıçının yeni il təəssüratları) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1967. - 7 yanvar.

232. Yeni yaradıcılıq həvəsi ilə. (Ədəbiyyatda müasirlik məsələsi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1961. - 27may.

233. Yeni yaradıcılıq ili //Kommunist. - 1948. - 1 yanvar.

234. Yenilik duyğusu. (Azərbaycan sovet şeiri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət, - 1958. - 22 mart.

235. Yeri görünən adam. (M.Hüseyn haqqında) //Tofıq Kazımovu xatırlayarkən. Xatirələr, duyğular //Azərbaycan. - 1988. -  №2. - s.126-145.

236. Yol irəliyədir. (Yazıçı va həyat) //Kommutıist. - 1963. – 19 may.

237. Yoldaşlıq sohbəti.  (İ.Hüseynovun hekayələri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1957. - 3 avqust.

238. Yüksək bədiilik və müasirlik //Kommunist. - 1965, - 14noyabr.

239. Yüksək ideyalı əsərlər uğrunda //Kommunist. - 1971. - 20mart.

240. Yüksək ilhamla! // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1960. - 23yanvar.

241. Yüksək mənəviyyat uğrunda //Azərbaycan kommunisti. - 1984. - № 5. - s.95-101.

242. Yüksək səhnə əsərləri uğrunda //Ədəbiyyat qəzeti. - 1952. - 15 mart.

243. Yüksək sənət uğrunda. (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının plenumunda nitq) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1945. – 30 iyun.

244. Zeynal Xəlil. //Azərbaycan sovet yazıçıları: Ədəbi portretlər. - Bakı: Azərnəşr. - 1958. -s.215-219.

245. Zəhmət və istedad.  (A.Pənahova haqqında) //Bakı. - 1986. - 11 yanvar.

246. «Zərif tellər». (Səttar Axundovun eyni adlı komediyasın ADADT-da tamaşası haqqında) //Kommunist. - 1951. - 11 dekabr.

247. «Zümrüd quşu» (N.Həsənzadənin eyni adlı kitabı haqqında) //Azərbaycan. - 1977. -  №3.-s.182-188.

 

ROMAN VƏ POVESTLƏR | DRAM ƏSƏRLƏRİ | HEKAYƏLƏR | OÇERKLƏR