ARXİVLƏR

 

BİBLİOQRAFİYA

                                             

 

DÖVRÜ MƏTBUATDA VƏ MƏCMUƏLƏRDƏ DƏRC EDİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


ROMAN VƏ POVESTLƏR

1. Altıncı nağıl. («Sarıköynəklə Valehin nağılı» romanından parça) //Ədəbiyyat və  incəsənət. -1976. - 2oktyabr.

2. Balaəminin aşiqliyi və başına gələn qəribə əhvalatlar. («Sarıkoynəklə Valehin nağılı» romanından bir parça) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1978. - 4mart.

3. Dağlar arxasında üç dost. Roman //Azərbaycan. - 1963. –№ 7. - s.l 15-148; №8. - s.7-88; №9. - s. 17-70, 90-115.

4. Dağlar arxasında üç dost. (Romandan parça) //Bakı. - 1963. - 11 sentyabr.

5. Geriyə baxma qoca! Roman //Azərbaycan. -1980. – №7. - s.3-62; №8. – s.l-39; № 9. - s.8-34.

6. Xan qızı Gülsənubərlə tarzən Sadıqcanın nağılı //Günay. - 1996. - 25; 27 aprel.

7. Xan çinar. (Romandan parça) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1988. - 15 aprel.

8. İlk görüş. («Qarabağ axşamları» romanından bir parça) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1955. - 16 aprel.

9. Kənddən  məktublar.  Povest //Əfəndiyev İ.
Kənddən məktublar. - Bakı: Azərnəşr, 1939. - s.5-63.

10. Körpüsalanlar. Roman //Kommunist. -  1960. - 7, 8, 9,10, 11,13, 14,15,16, 17, 18,20, 21 sentyabr.

11. Qaçaq Süleymanın ölümü (Povest) //Ədəbiyyat qəzeti.-1993.-30iyul.

12. Qaldırıcı kranın idilliyası. (Eyni adlı povestdən parça) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1966. - 12 fevral.

13. Qızyetərlə çoban Mahmudun əhvalatı necə nağıl oldu. («Geriyə baxma qoca!» romanından parça) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1980. - 5 oktyabr.

14. Sarıköynəklə Valehin nağılı. Roman //Azərbaycan. - 1978. - №5. - s.47-78; №6. - s.3-90.

15. Sarıköynəklə Valehin nağılı. Roman. 1-ci kitabın sonu //Azərbaycan. - 1976. - №10. - s.3-57; №11. - s.20-84.

16. Söyüdlü arx. Roman //Azərbaycan. - 1958. - №10. - s.35-54; №11. - s.23-115.

17. Torpağın sahibi: kinopovest //İnqilab və mədəniyyət. - 1952. – №11. - s.25-52.

18. Üçatılan. Povest //Ulduz. - 1981. - №1. - s.5-20; №2. - s.7-23; № 3. - 2-21; № 4. - s.4-19; №5. - s.12-31; №6. - s.28-34.

 

DRAM ƏSƏRLƏRİ | HEKAYƏLƏR | OÇERKLƏR | MƏQALƏLƏR